Všeobecné podmienky predaja

- Aktuálna verzia platná od 18. októbra 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorrská spoločnosť právnej formy societat limitada unipersonal s kapitálom 1.000.000 eur, zapísaná v obchodnom registri Andorry pod číslom 16339, s medzinárodným daňovým identifikačným číslom SK4120053949, so sídlom na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Kniežatstvo Andorra), email: cm(a)maxityre.com, telefón: +376 810 888, (ďalej len "Predávajúci") má ako hlavnú činnosť predaj pneumatík a súvisiacich produktov prostredníctvom internetovej stránky maxityre.sk (ďalej len "Stránka").

Tieto všeobecné obchodné podmienky majú za cieľ upravovať bez obmedzenia všetky predaje produktov a služieb každému zákazníkovi, fyzickej alebo právnickej osobe, či už ide o spotrebiteľa, neodborníka alebo profesionála (ďalej len "Zákazník"), ktorý uskutočnil nákup na Stránke a definovať zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

1. DEFINÍCIE

Všetky bežné názvy, ktorých prvý písmeno je v tomto dokumente veľké, majú definíciu pridelenú v tomto článku.

 • Potvrdenie prijatia označuje odpoveďový e-mail odoslaný Predávajúcim Klientovi po overení Objednávky Klientom, ktorý obsahuje súhrn Objednávky, platné všeobecné obchodné podmienky a príslušnú Faktúru.
 • Objednávkový formulár označuje súhrn Produktov vybraných Klientom a predložených na overenie Klientom na Webovej stránke na dokončenie Objednávky.
 • Dodací list označuje dokument odovzdaný Klientovi Dopravcom pri doručení Objednávky, proti podpisu Klienta potvrdzujúceho doručenie Objednávky, ako aj dokonalý stav príslušného alebo príslušných Produkt(ov) a neprítomnosť anomálií.
 • Všeobecné obchodné podmienky označujú tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho, ktoré musí Klient akceptovať, aby mohol vykonať svoju Objednávku.
 • Klient označuje každú fyzickú osobu alebo spoločnosť, ktorá koná ako Spotrebiteľ, Neodborník alebo Odborník, ktorý pristupuje na Webovú stránku s cieľom uskutočniť Objednávku.
 • Objednávka označuje Produkt(y), ktoré Klient objednáva pri každej príležitosti nákupu na Webovej stránke.
 • Spotrebiteľ označuje Klienta, fyzickú osobu, ktorá koná za účelmi, ktoré nespadajú do rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej, liberálnej alebo poľnohospodárskej činnosti.
 • Zmluva označuje súhrn zmluvných dokumentov definujúcich práva a povinnosti Strán pre každý Predaj, uvedených v Článku 15.
 • Dátum doručenia označuje skutočný dátum doručenia Objednávky Klientovi uvedený na Dodacom liste.
 • Doba doručenia označuje maximálnu dobu uvedenú v Článku 8.2, na ktorú sa Predávajúci zaväzuje doručiť Objednávku Klientovi.
 • Doba na odstúpenie od zmluvy označuje dobu uvedenú v Článku 9.
 • Faktúra označuje faktúru odoslanú Klientovi prostredníctvom Potvrdenia prijatia.
 • Force Majeure označuje prípad, keď udalosť, ktorá je mimo kontroly dlžníka, ktorá nemohla byť primerane predvídaná pri uzatváraní Zmluvy a ktorej účinky nemôžu byť odvrátené vhodnými opatreniami, bráni dlžníkovi v plnení jeho povinnosti.
 • Dodávateľ označuje tretiu stranu Zmluvy, ktorá má vo vlastníctve Produkt(y) Objednávky Klienta.
 • Dodanie označuje prenos fyzickej držby alebo kontroly nad Produktom(ami) Klientovi.
 • Neodborník označuje Klienta, právnickú osobu, ktorá nekoná za profesionálne účely (pozri definíciu Odborníka nižšie).
 • Ponuka Produktu označuje ponuku zverejnenú pod zodpovednosťou Predávajúceho na jednom z jeho nosičov, a to najmä na jeho Webovej stránke, venovanú predaju konkrétneho Produktu, vrátane najmä fotografie, charakteristík a ceny Produktu.
 • Strana(y) označuje v jednotnom čísle Klienta alebo Predávajúceho individuálne a v množnom čísle Klienta a Predávajúceho kolektívne.
 • Cena označuje celkovú cenu uvedenú v Článku 5, ktorú sa Klient zaväzuje zaplatiť za Objednávku.
 • Produkt(y) označuje pneumatické produkty alebo príslušenstvo (disky, reťaze atď.), ktoré Predávajúci ponúka na predaj na Webovej stránke.
 • Odborník označuje Klienta, fyzickú alebo právnickú osobu, verejnú alebo súkromnú, ktorá koná za účelmi spadajúcimi do rámca jej obchodnej, priemyselnej, remeselnej, liberálnej alebo poľnohospodárskej činnosti, vrátane prípadov, keď koná v mene alebo na účet iného odborníka.
 • Webová stránka označuje internetovú stránku Predávajúceho prístupnú na adrese URL maxityre.sk.
 • Držiteľ práva na odstúpenie od zmluvy označuje osobu uvedenú v Článku 9.
 • Dopravca označuje spoločnosť prepravy vybranú Dodávateľom alebo Predávajúcim na prepravu a Dodanie Objednávky na adresu deklarovanú Klientom.
 • Predávajúci označuje osobu uvedenú v Úvode.
 • Predaj označuje právny obchod uzavretý medzi Predávajúcim a Klientom, pri ktorom sa prvý zaväzuje doručiť Objednávku a druhý zaplatiť Cenu.

2. PREDMET A PRIJATIE

Všeobecné obchodné podmienky majú za cieľ upravovať bez obmedzenia celok predajov uskutočnených prostredníctvom Internetovej stránky Predajcu a definovať zmluvné vzťahy medzi Predajcom a Klientom týkajúce sa každej Objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť a nahradzujú všetky ostatné možné dohody, záväzky, vyhlásenia, sľuby, zámery, dokumentácie alebo informácie, ktoré predtým medzi Stranami prebehli týkajúce sa Objednávky.

Overenie akejkoľvek Objednávky Klientom je prísne podmienené predchádzajúcim prijatím bez obmedzení alebo výhrad celého obsahu podmienok a ustanovení Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v danom čase platné na Internetovej stránke, pričom takéto prijatie sa prejavuje zaškrtnutím políčka myšou vľavo od nápisu « Prečítal/a som VOP a Zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi. ». Tento krok nasleduje po tom, ako mal Klient možnosť skontrolovať detaily svojej Objednávky a jej Celkovú cenu a opraviť prípadné chyby predtým, než ju potvrdí, aby vyjadril svoje konečné prijatie.

Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné na Internetovej stránke a sú zaslané Klientovi na trvalom nosiči ako príloha Potvrdenia prijatia.

Zmluva sa považuje za uzavretú medzi Stranami od vydania Potvrdenia prijatia Predajcom.

Predajca zabezpečuje uchovanie písomnosti, ktorá dokladá Zmluvu od uzavretia Zmluvy a po dobu desiatich rokov od Dodania Objednávky. Klient má možnosť pristupovať k archivovanej Zmluve na základe jednoduchej žiadosti adresovanej Predajcovi (https://www.maxityre.sk/contact).

Klient je informovaný, že uzavretie Zmluvy z jeho strany znamená záväzok zaplatiť Cenu v prospech Predajcu.

3. PRODUKTY

3.1 CHARAKTERISTIKY PRODUKTOV

Základné charakteristiky a cena Produktov sú uvedené v každej Ponuke Produktu zverejnenej na Webovej stránke. Tieto prvky predstavujú zmluvné informácie, ktoré zaväzujú Predajcu v prípade uzavretia Zmluvy s Klientom a za predpokladu dostupnosti na sklade dotknutých Produktov.

Každá pneumatika je na boku označená číslom DOT, ktoré je zložené nasledovne:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kód závodu, kde bola pneumatika vyrobená
 • 4W : Rozmerný kód špecifický pre výrobcu
 • HWNX : Voliteľný kód špecifický pre výrobcu
 • 3903 : dátum výroby pneumatiky zodpovedajúci 39. týždňu roku 2003.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 PRÍSTUP NA STRÁNKU

Webová stránka je verejne dostupná každému návštevníkovi po celý rok, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, s výnimkou prerušení potrebných na technickú údržbu, servis a aktualizáciu, ktoré Predajca považuje za vhodné vykonať, a akýchkoľvek technických porúch nezávislých od vôle Predajcu.

Všetky náklady vynaložené Klientom na zabezpečenie vlastného prístupu na Stránku zostávajú výlučne na jeho náklady, vrátane nákladov na počítačové vybavenie, internetové pripojenie a akýkoľvek softvér.

4.2 VÝBER PRODUKTU ALEBO PRODUKTOV

Klient uznáva a súhlasí, že vyhľadávanie a výber produktu alebo produktov Klientom sa deje na jeho plnú a jedinú zodpovednosť.

Aby uľahčil vyhľadávanie Klienta, Predajca poskytuje na svojej Stránke (i) vyhľadávací panel, do ktorého môže Klient voľne zadávať kľúčové slová a (ii) vyhľadávací nástroj založený na rôznych charakteristikách Produktov uvedených v zozname možností. Správne fungovanie, záujem, úplnosť a relevancia týchto nástrojov nie sú Predajcom zaručené.

Klient je povinný oboznámiť sa so všetkými Ponukami Produktov, ktoré Predajca ponúka na svojej Stránke, a vykonať potrebné vyhľadávania na vybranom modeli a konkurencii, aby zhodnotil relevanciu, záujem a vhodnosť Ponuky Produktu pre jeho potreby.

Predajca poskytuje len informatívne:

 • údaje TECDOC o vzťahu medzi vozidlom a dielmi;
 • údaje BMF o vzťahu medzi vozidlom, pneumatikami a diskami;
 • údaje výrobcov o vzťahu medzi vozidlami a reťazami;
 • údaje o kompatibilite medzi vozidlami a produktmi.

Predajca v žiadnom prípade nezaručuje relevanciu, presnosť ani úplnosť týchto údajov, ktoré sú poskytované len na účely orientácie pri vyhľadávaní produktu. Klient je povinný overiť, či vybrané Produkty sú vhodné a zodpovedajú jeho vozidlu.

Klient je konkrétne vyzvaný, aby si prečítal recenzie a podobné pneumatiky ponúkané v rámci Ponuky Produktu, aby zhodnotil, či zobrazený Produkt môže uspokojiť jeho potreby.

Výber Produktu sa uskutoční kliknutím na funkciu "Pridať do košíka" po zvolení požadovaného množstva.

Táto operácia má len za následok zaradenie vybraného Produktu do košíka Klienta a v tejto fáze nevytvára žiadnu povinnosť kúpy.

Ak Klient považuje výber svojich nákupov za dokončený, stačí, ak sa presunie do sekcie "Košík", aby skontroloval správny výber Produktov a množstiev a oboznámil sa s celkovou cenou spojenou s jeho Objednávkou.

Pred konečným potvrdením Objednávky môže Klient kedykoľvek upraviť svoj košík a má možnosť skontrolovať detaily svojej Objednávky a jej celkovú cenu a opraviť prípadné chyby pred potvrdením Objednávky na vyjadrenie jeho konečného súhlasu.

4.3 VYTVORENIE A POUŽÍVANIE KLIENSTKEHO ÚČTU

Aby Klient mohol dokončiť svoju Objednávku, musí si vytvoriť svoj osobný účet (ak to už nebolo urobené pri predchádzajúcej Objednávke). Na tento účel musia Spotrebiteľ a Neodborník poskytnúť platnú e-mailovú adresu a nastaviť heslo, ako aj deklarovať svoju totožnosť, telefónne číslo a adresu. Profesionál na druhej strane vytvára "profesionálny účet" poskytnutím platnej e-mailovej adresy a nastavením hesla, ako aj deklarovaním svojho mena, priezviska, názvu spoločnosti, telefónneho čísla a adresy.

Klient je vyzvaný, aby vyplnil všetky užitočné informácie vo svojom osobnom účte, pričom polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Všetky osobné informácie Klientov sú zbierané a spracovávané za účelmi a v podmienkach uvedených v Článku 14 nižšie a v Charte o ochrane súkromia.

Klient sa zaväzuje poskytovať pravdivé a úprimné informácie a informovať Predajcu o akýchkoľvek zmenách, ktoré sa ich týkajú. Súhrn poskytnutých informácií je prístupný na Stránke. Ak Klient neposkytne požadované informácie, znamená to, že sa vzdáva vytvorenia účtu a bráni potvrdeniu Objednávky Klientom.

Prihlasovacie meno a heslo sú prísne osobné a dôverné: Klient sa zaväzuje, že ich nezverejní tretím stranám ani ich neprenesie. Akákoľvek Objednávka uskutočnená pomocou tohto prihlasovacieho mena a hesla sa považuje za vykonanú Klientom a v dôsledku toho ho zaväzuje voči Predajcovi, pokiaľ táto Objednávka nebola uskutočnená tretou stranou v dôsledku bezpečnostnej chyby na stránke Predajcu. Klient je povinný okamžite písomne informovať Predajcu o akomkoľvek použití svojho prihlasovacieho mena a hesla bez jeho vedomia a o ktorom by sa dozvedel.

Klient môže kedykoľvek opraviť chyby pri zadávaní požadovaných informácií. Predajca nemôže byť zodpovedný za prípadné chyby pri zadávaní a za následky, ktoré z toho vyplývajú, ako je meškanie a/alebo chyba pri doručení. V tomto kontexte budú všetky náklady spojené s opätovným odoslaním Objednávky úplne na náklady Klienta.

Osobný účet umožňuje Klientovi prístup k nasledujúcim informáciám:

 • Vaše Objednávky – Zákaznícky Servis: zoznam Objednávok uskutočnených na Stránke;
 • Upraviť vaše informácie: osobné informácie deklarované Klientom s možnosťou ich kedykoľvek zmeniť.

Predajca si vyhradzuje právo deaktivovať bez odkladu a bez náhrady účet každého Klienta v prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok a pri podvodnom alebo nezákonném použití účtu Klientom alebo tretou stranou.

Klient môže deaktivovať svoj účet tým, že Predajcu informuje o svojom rozhodnutí e-mailom na adrese https://www.maxityre.sk/contact. Predajca deaktivuje účet v maximálnej lehote sedemdesiatdva (72) hodín od prijatia tohto e-mailu.

4.4 VALIDÁCIA OBJEDNÁVKY

Po potvrdení svojho košíka, vytvorení účtu, zadání adresy doručenia, výbere spôsobu platby, je Klient vyzvaný, aby definitívne potvrdil svoju objednávku vykonaním platby prostredníctvom funkcie "Prejsť na zabezpečenú platbu". Účinnosť tejto operácie je podmienená predchádzajúcim prijatím týchto všeobecných obchodných podmienok (pozri vyššie).

Definitívne potvrdenie Objednávky má za následok záväzok Klienta zaplatiť Cenu v prospech Predajcu.

Po prijatí platby Predajcom, Klient dostane od Predajcu e-mail s rekapituláciou jeho Objednávky.

4.5 ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY (RÉSOLUČNÁ KLÁUZULA)

Tento Článok predstavuje résolučnú klauzulu, ktorá špecifikuje záväzky, ktorých neplnenie povedie k zrušeniu Predaja.

4.5.1 Zrušenie Objednávky zo strany Zákazníka
 1. Vlastná vôľa :
  po konečnom potvrdení svojej Objednávky má Zákazník možnosť požiadať o jej zrušenie podľa vlastnej vôle, za predpokladu, že Produkty Objednávky ešte nie sú v príprave;
 2. Oneskorenie alebo odmietnutie dodania :
  v prípade oneskorenia alebo odmietnutia dodania zo strany Predajcu a podľa podmienok a spôsobov pripomenutých v Článku 8.2;
 3. Odvolanie :
  v prípade využitia práva na odvolanie v podmienkach Článku 9;
 4. Nedostatok zhody :
  v prípadoch nedostatku zhody uvedených v Článku 10.2;
 5. Skrytá vada :
  v prípade skrytej vady v zmysle Článku 10.2; a
 6. Vyššia moc :
  v prípade definitívneho znemožnenia Predajcu vykonávať svoje povinnosti v dôsledku Vyššej moci podľa Článku 13.
4.5.2 Zrušenie Objednávky Predávajúcim

Predávajúci môže zrušiť Objednávku, teda rozviazať Predaj v nasledujúcich prípadoch:

 1. Meškanie alebo výpadok platby:
  v prípade porušenia povinnosti Klienta zaplatiť v podmienkach Článku 6;
 2. Nedostupnosť Produktov:
  v prípade nedostupnosti jedného alebo viacerých Produktov na sklade;
 3. Zlyhanie Klienta pri prijatí Produktov na deklarovanej adrese:
  v prípade zlyhania Klienta pri prijatí Produktov na deklarovanej adrese v zmysle a podmienkach Článku 8.5;
 4. Vyššia moc:
  v prípade trvalého znemožnenia Klienta splniť svoje povinnosti v dôsledku Vyššej moci podľa Článku 13.
4.5.3 Predchádzajúca výzva na splnenie

Rozviazanie Predaja musí byť predchádzané, okrem prípadov naliehavosti, predchádzajúcou výzvou zlyhavej Strane na splnenie jej záväzku v primeranom termíne, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • zrušenie z dôvodu vhodnosti (Článok 4.5.1(i));
 • špecifické prípady odmietnutia dodania a nesplnenia dodacieho termínu stanoveného ako podstatná podmienka v súlade s Článkom 8.2;
 • uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy (Článok 4.5.1(iii));
 • nedostupnosť Produktov (Článok 4.5.2(ii)); a
 • zlyhanie Klienta pri prijatí Produktov na deklarovanej adrese (Článok 4.5.2(iii)).

Táto výzva na splnenie odkazuje na tento Článok 4.5 a výslovne uvádza dôvod rozviazania a že ak zlyhávajúca Strana nesplní svoju povinnosť, druhá Strana bude mať právo Predaj rozviazať.

Klient je vyzvaný, aby si prečítal prípadné ďalšie podmienky predchádzajúcej výzvy na splnenie uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú dohodnuté pre každý z prípadov zrušenia Objednávky uvedených vyššie.

4.5.4 Formalizmus riešenia

Strana, ktorá si praje riešiť Predaj, môže tak urobiť:

 • notifikáciou uvádzajúcou prípad riešenia, ktorý sa uvádza;
 • žiadosťou na súde.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa vyššie uvedená notifikácia uskutoční pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akýmkoľvek iným jednoznačným vyhlásením za podmienok Článku 9.

V prípade zrušenia z dôvodu vhodnosti sa notifikácia uskutoční Klientom prostredníctvom jeho účtu výberom príslušnej Objednávky a otvorením reklamácie prostredníctvom podpory cez ticket.

4.5.5 Moment riešenia

Riešenie Predaja nadobudne účinnosť od:

 • prijatia vyššie uvedenej notifikácie druhou Stranou (okrem prípadu, keď sa Spoločnosť medzitým vykonala v prípade Článku 4.5.1(ii));
 • dátumu rozhodnutého sudcom v prípade súdneho riešenia.
4.5.6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Prípadné vrátenia prebiehajú za nasledujúcich podmienok:

 • v prípade odstúpenia z dôvodu pohodlnosti (Článok 4.5.1(i)): vrátenie platby za Objednávku do desiatich (10) pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu Predávajúceho, rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník pri Objednávke;
 • v prípade odstúpenia z dôvodu meškania alebo odmietnutia dodania (Článok 4.5.1(ii)): vrátenie platby za Objednávku za podmienok článku 8.2;
 • v prípade odstúpenia po odstúpení (Článok 4.5.1(iii)): vrátenie platby za Objednávku za podmienok Článku 9;
 • v prípade odstúpenia z dôvodu nedostatku zhody (Článok 4.5.1(iv)): Predávajúci vráti Zákazníkovi Spotrebiteľovi alebo Neodbornému zákazníkovi zaplatenú sumu a náklady na vrátenie Produktu alebo Produktov ihneď po prijatí Produktu alebo Produktov alebo dôkazu o ich odoslaní Zákazníkom a najneskôr do štrnástich (14) dní. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník Spotrebiteľ alebo Neodborný zákazník pri uzavretí Objednávky, pokiaľ sa tento výslovne nedohodol inak a v každom prípade bez ďalších poplatkov;
 • v prípade odstúpenia z dôvodu nedostupnosti na sklade (Článok 4.5.2(ii)): vrátenie platby za Objednávku do troch (3) pracovných dní od e-mailu o odstúpení Predávajúceho, rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník pri Objednávke; a
 • v prípade zlyhania Zákazníka pri prijatí Produktov na deklarovanej adrese (Článok 4.5.2(iii)): vrátenie platby za Objednávku do troch (3) pracovných dní od e-mailu o odstúpení Predávajúceho, rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník pri Objednávke a po odpočítaní nákladov na vrátenie a prípadných nákladov na pokus o opätovné doručenie uvedených v Článku 8.5.

Odstúpenie od Predaja neovplyvní Články 21 a 22, ktoré zostanú medzi Stranami v platnosti.

5. CENA

Každá ponuka produktu je sprevádzaná jednotkovou cenou a je myslená bez dane (bez DPH). Referenčnou menou je: euro.

V súlade s Článkom 19 uvedeným nižšie, všetky Objednávky podliehajú zákonom Kniežatstva Andorra, pričom sa predpokladá, že sú realizované na tomto území, kde je Predajca zriadený. V dôsledku toho ceny Ponúk Produktov nezahŕňajú prípadné environmentálne príspevky platné mimo Kniežatstva Andorra.

Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny. Zákazník je upozornený, že ceny Ponúk Produktov sa môžu meniť niekoľkokrát denne. Ceny uplatnené na Objednávku sú tie, ktoré sú zobrazené na Webovej stránke súčasne s konečným potvrdením Objednávky v zmysle Článku 4.4.

V rámci niektorých Ponúk Produktov Predajca poskytuje Zákazníkovi nástroj na porovnanie ceny s cenami niektorých svojich konkurentov. Aby zistil dátum, kedy bol konkurenčný cena zaznamenaná Predajcom, je Zákazník vyzvaný, aby umiestnil kurzor myši nad príslušnou cenou a zobrazil sa textový bublinový popisok s dátumom a časom zberu konkurenčnej ceny Predajcom.

Celková Cena Objednávky je zložená z:

 • celkovej sumy cien množstiev produktov a služieb vybraných Zákazníkom; a
 • prípadných poštovných poplatkov (okrem ponuky poštovného za podmienok).

6.1 PLATBA KREDITNOU KARTOU

Predajca akceptuje platby iba kreditnými kartami Visa, Mastercard alebo Maestro.

Zabezpečená online platba kreditnou kartou je realizovaná poskytovateľom platobných služieb.

Všetky fázy platby kreditnými kartami sú podrobené platobnému systému HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, ktorý je úplne šifrovaný a chránený. Použitý protokol je SSL spolu s bankovou elektronikou (protokol 3D secure).

To znamená, že informácie súvisiace s objednávkou a číslo kreditnej karty nie sú na internete prenášané nešifrovane. Číslo kreditnej karty nie je vytlačené na žiadnom papieri, faktúre, účtenke alebo inom zozname.

Predajca nemá vedomosť o číslach kariet. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT neuchováva čísla kariet po odoslaní platobnej transakcie do banky obchodníka. Takto nemá nikto prístup ani počítačovo, ani vytlačený k údajom o kreditných kartách kupujúcich. Riziko, že by bolo číslo kreditnej karty pri nákupe na internetových stránkach Predajcu vybavených systémom HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, hacknuté, je takmer nulové.

Profesionáli môžu tiež využiť systém automatického inkasa GoCardless (gocardless.com), ktorý si vybral Predajca. Tento systém je úplne šifrovaný.

Pri platbách kreditnou kartou je transakcia okamžite zaúčtovaná hneď po uskutočnení platby Klientom. Záväzok platiť kartou je neodvolateľný. Poskytnutím svojich bankových údajov počas Predaja, Klient oprávňuje Predajcu na zaúčtovanie sumy z jeho karty zodpovedajúcej cene uvedenej. Klient potvrdzuje, že je skutočným právoplatným držiteľom karty, ktorá má byť zaúčtovaná a že je právne oprávnený ju používať. V prípade chyby alebo nemožnosti zaúčtovať kartu, môže byť Objednávka zrušená v uvedených podmienkach.

Aktivity súvisiace s zmluvou o predaji na diaľku sú vykonávané spoločnosťou AD TYRES INTERNATIONAL EU so sídlom Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registračné číslo spoločnosti OC 1277.

6.2 PLATBA CEZ PAYPAL

Zákazník, ktorý využíva platbu prostredníctvom Paypal (www.paypal.com), musí mať alebo si vytvoriť účet u tohto poskytovateľa (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transakcie uskutočnené cez Paypal sú zabezpečené protokolom 3D-Secure. Predajca v žiadnom prípade nemá prístup k bankovým údajom zákazníka.

6.3 PLATBA BANKOVÝM PREVODOM

Zákazník môže uskutočniť svoju platbu bankovým prevodom SEPA na účet Predajcu, ktorého údaje sú nasledovné:

Majiteľ účtu: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Aby bol bankový prevod Predajcom akceptovaný, je nevyhnutné, aby Zákazník uviedol svoje číslo Objednávky v referencii prevodu alebo v príslušnom poli. Číslo objednávky je Zákazníkovi pripomenuté na stránke venovanej prevodu SEPA.

Objednávka bude spracovaná až po prijatí prevodu a po jeho overení. V dôsledku toho sa môže oznámená lehota na expedíciu líšiť v závislosti od doby prijatia vašej platby.

V prípade platby bankovým prevodom sa poplatky, ktoré navyše účtuje vydávajúca banka, nemôžu odpočítať od sumy k prijatiu.

7. VLASTNÍCTVO A PRECHOD RIZIKA

Produkty sa stávajú vlastníctvom Klienta ihneď po potvrdení Objednávky. V dôsledku toho je Klient jediný zodpovedný za dovoz a zavedenie Produktov do krajiny určenia, ktorú si vybral pre zásielku. Klienta sa vyzýva, aby si preštudoval prípadné povinnosti, ktoré na neho vyplývajú z dôvodu dovozu Produktov do uvedenej krajiny určenia.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktov sa prenáša na Profesionálneho Klienta od momentu prechodu vlastníctva.

Akékoľvek riziko straty alebo poškodenia Produktov sa prenáša na Klienta Spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia osoba určená ním, a iná ako dopravca navrhovaný Predávajúcim, fyzicky prevezme Produkty.

Keď Spotrebiteľ alebo Ne-profesionál zverí Doručenie Produktov dopravcovi inému než tomu, ktorého navrhol Predávajúci, riziko straty alebo poškodenia tovaru sa prenesie na Spotrebiteľa alebo Ne-profesionála pri odovzdaní tovaru dopravcovi.

8. DODÁVKA

Dodávka Objednávky sa uskutočňuje podľa výberu Klienta, vyjadreného pri Objednávke, doručením Objednávky na adresu poskytnutú Klientom.

8.1 POPLATKY ZA DODÁVKU

Pokiaľ ide o autodiely a všetky ostatné položky, poplatky za prepravu sú uvedené v košíku.

Pokiaľ ide o pneumatiky, poplatky za dodávku sú pre Klienta zdarma pri nákupe dvoch (2) identických produktov. V prípade nákupu jednotlivo (autá, disky), poplatky za dodávku hradí Klient, okrem prípadu motocyklových pneumatík, kde sú poplatky za prepravu zdarma už od prvého zakúpeného pneumatiky.

8.2 DOBA DODANIA

Predávajúci sa zaväzuje dodať Objednávku v maximálnej lehote tridsiatich (30) dní od potvrdenia Objednávky (« Doba Dodania »). Zákazník uznáva a bez výhrad akceptuje, že žiadna iná lehota uvedená na Webovej stránke neznamená pevný záväzok Predávajúceho voči Zákazníkovi.

Zákazník je informovaný čisto orientačne, že dodanie zvyčajne prebieha medzi dvoma (2) a ôsmimi (8) pracovnými dňami od prijatia úplnej platby Ceny Objednávky. V prípade výberu viacerých Produktov v rámci jednej Objednávky môžu byť tieto doručené v rôzne dni bez toho, aby to mohlo byť predmetom akéhokoľvek nároku zo strany Zákazníka.

Uvedená Doba Dodania je prerušená v nasledujúcich prípadoch:

 1. oneskorenie platby;
 2. chyba v adrese uvedenej Zákazníkom;
 3. neprítomnosť Zákazníka alebo jeho oprávneného zástupcu pri prijatí Objednávky.

V prípadoch (i) a (ii) začne Doba Dodania plynúť znova od vyriešenia incidentu s platbou na novú lehotu tridsiatich (30) dní.

V prípade (iii) sa Zákazník a Predávajúci (alebo prípadne prepravca) dohodnú na novom termíne dodania, pričom sa Zákazník zaväzuje, že on alebo jeho zástupca budú prítomní.

V prípade, že Predávajúci nesplní svoju povinnosť doručiť Objednávku v Dobe Dodania, môže Spotrebiteľ alebo Neodborník zrušiť Predaj, ak po výzve Predávajúcemu, aby dodal Objednávku v dodatočnej primeranej lehote, tento nevykonal dodanie v tejto lehote.

Predaj sa považuje za zrušený pri prijatí listu alebo písomnosti Predávajúcim, ktorým je informovaný o tomto zrušení, pokiaľ sa Predávajúci medzitým nevykonal.

Spotrebiteľ alebo Neodborník môže však Predaj zrušiť okamžite:

 • keď Predávajúci odmietne doručiť Objednávku alebo keď je zrejmé, že Objednávku nedodá;
 • keď Predávajúci nesplní svoju povinnosť doručiť Objednávku k dátumu alebo po uplynutí Doby Dodania a táto lehota je pre Spotrebiteľa alebo Neodborníka podstatnou podmienkou zmluvy. Táto podstatná podmienka vyplýva z okolností obklopujúcich uzavretie zmluvy alebo z výslovnej požiadavky Spotrebiteľa alebo Neodborníka pred uzavretím zmluvy.

Okrem možnosti zrušiť Predaj môže Spotrebiteľ alebo Neodborník využiť akýkoľvek iný opravný prostriedok stanovený jeho národným právom.

Spotrebiteľ a Neodborník sú navyše vyzvaní, aby si prečítali Článok 4.5 týkajúci sa zrušenia.

Tieto práva Spotrebiteľa alebo Neodborníka sú bez zásahu do priznania náhrady škody a úrokov.

Keď je Predaj zrušený v podmienkach tohto Článku, Spoločnosť vráti Spotrebiteľovi alebo Neodborníkovi celú zaplatenú sumu, najneskôr do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy bol Predaj odvolaný.

8.3 PROBLÉMY S DODANÝMI PRODUKTMI

Zákazník, jeho zamestnanec alebo jeho zástupca musia skontrolovať zhodu stavu Produktov pri doručení, či už sa toto doručenie uskutoční na jeho adrese. Zákazník si sám zabezpečí informovanie a dávanie pokynov svojim zamestnancom alebo zástupcom s cieľom overenia zhody Produktov.

Zákazník, jeho zamestnanec alebo zástupca musia oznámiť Dopravcovi všetky výhrady k Produktom pri doručení. Tieto výhrady musia byť výslovne a presne uvedené na Dodacom Liste.

Ak Produkty objednávky nie sú zhodné alebo ak je prijatý balík v zlom stave, Zákazník môže odmietnuť Doručenie. Potom musí bezodkladne informovať Predajcu kontaktovaním zákazníckeho servisu prostredníctvom systému ticketov.

V prípade nedostatku zhody sa uplatňujú ustanovenia Článku 10.3 uvedené nižšie.

V prípade poškodeného balíka a jeho odmietnutia bude otvorený spor s Dopravcom Produktov objednávky. Od Zákazníka sa bude vyžadovať dátované a podpísané potvrdenie o poškodenom balíku, aby bolo možné spor otvoriť.

Doba na vyriešenie sporov s Dopravcom je minimálne desať (10) pracovných dní a môže trvať až štyri (4) týždne od jeho otvorenia. Tieto lehoty sú poskytované Predajcom len ako orientačné na základe jeho skúseností a nemôžu byť nijakým spôsobom záväzné.

Uplatnenie týchto ustanovení sa deje bez ujmy na všetkých ostatných právach, ktoré má Zákazník podľa platnej legislatívy.

8.4 DODACÍ LIST

Dopravca odovzdá Zákazníkovi Dodací list na podpis, ktorý Dodací list výslovne uvádza možnosť vyjadriť výhrady, najmä v prípade zjavných chýb Produktu alebo Produktov, alebo v prípade neodovzdania návodu na použitie.

Zákazník uznáva a súhlasí, že jeho podpis, podpis jeho zamestnanca alebo zástupcu na takomto Dodacom liste predstavuje nevyvrátiteľný dôkaz Dátumu Dodania celej Objednávky alebo, v prípade samostatnej dodávky Produktov z tej istej Objednávky, Produktov týkajúcich sa tejto dodávky.

8.5 PROBLÉMY PRI DODÁVKE

Predávajúci sa zaväzuje doručiť Objednávku na dodaciu adresu, ktorú poskytol Klient pri Objednávke. V tejto súvislosti sa Klient zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu existujúcu, kompletnú a presnú dodaciu adresu miesta, kde je možné a povolené doručenie Objednávky.

V prípade chyby v adrese doručenia poskytnutej Klientom, každá zmena tejto adresy bude mať za následok poplatky za opätovné zaslanie. Tieto poplatky, vo výške pätnásť (15) eur, budú účtované Klientovi a fakturované Predajcom.

Klient zaručuje Predávajúcemu svoju prítomnosť na mieste, alebo prítomnosť svojho zamestnanca alebo riadne povereného zástupcu, na prevzatie Objednávky. V opačnom prípade nemôže byť Predávajúci zodpovedný za akékoľvek meškanie dodávky.

Ak je Klient neprítomný pri doručení, musí sa spojiť s Dopravcom, ktorý má na starosti jeho balík, aby sa dohodol na novom termíne doručenia alebo na vyzdvihnutí v najbližšom sklade.

Druhý pokus o doručenie bude predmetom fakturácie poplatkov za pokus o opätovné doručenie vo výške tri (3) eur v prospech Predávajúceho.

Ak Klient nekontaktoval Dopravcu v lehote stanovenej Dopravcom, balíky budú odoslané späť do skladov Predávajúceho, ktorý oznámi zrušenie Objednávky a ukončenie Predaja po prijatí balíka na vrátenie.

Náklady na vrátenie vo výške tridsať (30) eur za balík budú výlučne na náklady Klienta.

Náklady na vrátenie ako aj prípadné náklady na opätovné doručenie budú odpočítané pri vrátení peňazí za Objednávku.

8.6 ZÁLOHOVANÉ PRODUKTY

Niektoré Produkty môžu byť zálohované. Sú označené špeciálnou poznámkou "Diely na výmenu pod zálohou" v ich technickom liste.

Cena zálohovaných Produktov zahŕňa cenu dielu a zálohu, teda sumu požadovanú výrobcom na zabezpečenie vrátenia starých náhradných dielov na ich rekonštrukciu a recykláciu.

Po prijatí nového Produktu musí Zákazník vrátiť použitý Produkt Predajcovi na adresu poskytnutú Predajcom pre vrátenie zálohovaných Produktov do maximálne tridsiatich (30) dní od prijatia nového Produktu. V opačnom prípade Zákazník nebude môcť získať žiadnu refundáciu zálohy.

Vrátený Produkt musí byť ekvivalentný, kompletný a umiestnený v obale nového Produktu. Náklady na opätovné odoslanie sú na náklady Zákazníka.

Po prijatí použitého Produktu Predajca vráti Zákazníkovi sumu zálohy do maximálne pätnástich (15) dní za predpokladu, že použitý Produkt spĺňa vyššie uvedené predpisy.

Refundácia sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký Zákazník použil na nákup nového Produktu.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 NÁROK NA PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Držiteľom práva na odstúpenie od zmluvy ("Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy") je Spotrebiteľský Klient, keď je Zmluva uzavretá na diaľku, v dôsledku telefonického obchodného kontaktu alebo mimo prevádzkových priestorov.

9.2 LEHOTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Držiteľ práva na odstúpenie od zmluvy má lehotu štrnásť (14) dní (ďalej len "Lehota na odstúpenie od zmluvy") na to, aby uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a bez toho, aby niesol iné náklady než tie, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia Produktu(-ov) Držiteľom práva na odstúpenie od zmluvy alebo tretou osobou, ktorá nie je dopravcom, a ktorú si určil. Ak bola Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov, Držiteľ práva na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy od uzavretia Zmluvy.

V prípade Predaja viacerých Produktov dodávaných samostatne alebo v prípade Predaja Produktu zloženého z viacerých sérií alebo častí, ktorých dodanie je rozložené do určitého obdobia, Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia posledného Produktu, série alebo časti.

V prípade Objednávky, ktorá predpokladá pravidelné dodávanie Produktov počas určitého obdobia, Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prijatia prvého Produktu.

Deň, kedy bola Zmluva uzavretá, alebo deň prijatia Produktu sa do Lehota na odstúpenie od zmluvy nezapočítava. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť na začiatku prvej hodiny prvého dňa a končí uplynutím poslednej hodiny posledného dňa Lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie v sobotu, v nedeľu alebo v sviatok alebo počas dňa pracovného pokoja, predlžuje sa do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

9.3 VYKONANIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Aby uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy, Držiteľ Práva na Odstúpenie informuje Predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy zaslaním Predajcovi, pred uplynutím Lehote na Odstúpenie, formulára dostupného tu (a na konci týchto podmienok) riadne vyplneného, alebo akejkoľvek inej vyhlásenia vyjadrujúcej jeho jednoznačnú vôľu odstúpiť od zmluvy, zaslanej e-mailom (https://www.maxityre.sk/contact).

Dôkazné bremeno o výkone práva na odstúpenie od zmluvy leží na Držiteľovi Práva na Odstúpenie.

9.4 VRÁTENIE PRODUKTU ALEBO PRODUKTOV

Držiteľ Práva na Odstúpenie vráti alebo odovzdá produkt alebo produkty Predajcovi alebo osobe určenej Predajcom, bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia svojho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Predajca sám nenavrhnúť prevziať produkt alebo produkty.

Držiteľ Práva na Odstúpenie znáša len priame náklady na vrátenie produktu alebo produktov.

Nosič práva na odstúpenie od zmluvy môže buď sám zorganizovať vrátenie Produktu(ov) priamo na svoje náklady, alebo požiadať Predajcu, za predpokladu jeho súhlasu, o prevzatie zodpovednosti za toto vrátenie, ktoré bude Nosičovi práva na odstúpenie od zmluvy účtované vo výške odhadovanej sumy tridsať (30) eur za každý článok (podlieha potvrdeniu prepravcom).

Zodpovednosť Držiteľa Práva na Odstúpenie môže byť uplatnená len v prípade znehodnotenia produktu alebo produktov v dôsledku manipulácií iných ako tie, ktoré sú potrebné na zistenie povahy, vlastností a správneho fungovania produktu alebo produktov.

6. FINANČNÉ PODMIENKY

Platba je požadovaná okamžite pri Objednávke, ktorá bude spracovaná Predajcom len po prijatí úplnej platby od Klienta.

V prípade neobdržania platby Ceny do troch (3) dní po potvrdení Objednávky, Klient dostane od Predajcu upozornenie s výzvou na úhradu Ceny v dodatočnej lehote štyroch (4) dní. V prípade neúhrady môže Predajca zrušiť Objednávku a tým ukončiť Predaj.

Klient môže svoju objednávku uhradiť nasledujúcimi platobnými prostriedkami:

 • platobnou kartou;
 • prevodom SEPA (s možnosťou automatických inkás pre Profesionálov).

Klient preberá dôsledky akýchkoľvek chýb pri zadávaní údajov počas platobného procesu a akýchkoľvek anomálií alebo dysfunkcií platobných prostriedkov.

Predajca môže od každého Profesionálneho Klienta požadovať penále za omeškanie, ktoré sú splatné nasledujúci deň po dátume splatnosti. Úroková sadzba za omeškanie bude rovná úrokovej sadzbe uplatnenej Európskou centrálnou bankou pri jej najnovšej operácii refinancovania zvýšenej o 10 percentuálnych bodov. Aplikovateľná sadzba počas prvého polroka daného roka je sadzba platná k 1. januáru daného roka. Pre druhé polroka daného roka je to sadzba platná k 1. júlu daného roka. Penále za omeškanie sú splatné bez potreby pripomenutia.

Okrem toho, každý Profesionálny Klient v situácii omeškania platby je automaticky dlžníkom Predajcu, paušálneho odškodnenia za náklady na vymáhanie vo výške štyridsať eur (40,00 €). Ak sú náklady na vymáhanie vyššie ako suma tohto paušálneho odškodnenia, Predajca môže požadovať dodatočné odškodnenie na základe dokladov. Avšak Predajca nemôže uplatniť nárok na tieto odškodnenia, ak otvorenie konania o ochrane pred veriteľmi, reštrukturalizácii alebo súdnom konkurze zakazuje platbu dlžnej sumy v jej lehote.

V prípade neúspešného inkasa, pre každého Profesionálneho Klienta, klient súhlasí s automatickou úhradou nezaplatených faktúr na platobnú kartu svojej spoločnosti.

Po každej úhrade, bez ohľadu na spôsob platby, Klient dostane potvrdzujúci e-mail.

9.5 VRÁTENIE PEŇAZÍ

Keď je právo na odstúpenie od zmluvy uplatnené, Predajca vráti Držiteľovi Práva na Odstúpenie od Zmluvy celú sumu zaplatenú, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy bol informovaný o rozhodnutí Držiteľa Práva na Odstúpenie od Zmluvy odstúpiť.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Predajca sám neponúka možnosť vyzdvihnutia Produktu(-ov), môže Predajca odložiť vrátenie peňazí až do doby, kým nezíska späť Produkt(-y) alebo kým Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy neposkytne dôkaz o odoslaní Produktu(-ov), pričom za dátum sa považuje ten skorší z týchto udalostí.

Predajca vykoná vrátenie peňazí použitím rovnakého spôsobu platby, aký použil Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby a za predpokladu, že vrátenie peňazí neprinesie Držiteľovi Práva na Odstúpenie od Zmluvy žiadne poplatky.

Predajca nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy výslovne zvolil spôsob doručenia, ktorý je drahší ako štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predajcom.

9.6 DÔSLEDKY

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy ukončuje povinnosť Strán buď vykonať Zmluvu na diaľku alebo Zmluvu mimo prevádzkových priestorov, alebo ju uzavrieť, keď Držiteľ Práva na Odstúpenie od Zmluvy učinil ponuku. Uplatnenie práva na odstúpenie od hlavnej Zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov automaticky ukončuje akúkoľvek pridruženú zmluvu bez akýchkoľvek poplatkov pre Držiteľa Práva na Odstúpenie od Zmluvy okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku.

10. ZÁRUKY

Uplatnenie akejkoľvek záruky uvedenej v tomto Článku musí byť požadované kontaktovaním Predajcu na nasledujúcej URL adrese:

https://www.maxityre.sk/contact

10.1 VOPREDNÉ UPOZORNENIE

Zákazník je povinný zabezpečiť, aby Produkty, ktoré si objednáva, boli v súlade s predpismi výrobcu jeho vozidla.

Zákazník je tiež povinný dodržiavať predpisy a odporúčania výrobcu vo všetkom, čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti vozidla, najmä veľkosti pneumatík a diskov, nafukovania a tlaku pneumatík, ako aj podmienok montáže a skladovania pneumatík.

Žiadna zo záruk uvedených v tomto článku nezohľadňuje chyby spôsobené chybnou montážou, ani normálne opotrebenie Produktov, ani dôsledky používania Produktov v rozpore s ich určením, ani poškodenie Produktov z dôvodu zanedbania zo strany Zákazníka alebo niektorého z jeho zamestnancov.

10.2 ZÁRUKA ZHODY

10.2.1 Zhoda Produktov

Predajca dodáva Zákazníkovi Spotrebiteľovi Produkty, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4.

10.2.2 Subjektívne kritériá zhody

Aby boli Produkty v súlade s Kúpnou zmluvou, musia najmä v prípade potreby:

 • zodpovedať popisu, typu, množstvu a kvalite a preukázať funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a ďalšie charakteristiky, ako je stanovené v Kúpnej zmluve;
 • byť vhodné pre špecifický účel, ktorý Spotrebiteľ hľadá a ktorý oznámil Predajcovi najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a ktorý Predajca akceptoval;
 • byť dodané so všetkým príslušenstvom a všetkými návodmi, najmä na inštaláciu, ako je stanovené v Kúpnej zmluve; a
 • byť poskytnuté s aktualizáciami, ako je stanovené v Kúpnej zmluve.
10.2.3 Objektívne kritériá zhody

(i) Okrem splnenia všetkých požiadaviek na zhodu stanovených v zmluve musia Produkty:

 1. byť vhodné na účely, na ktoré by sa bežne používali tovary rovnakého druhu, pričom sa zohľadní, ak je to potrebné, akékoľvek ustanovenie práva Európskej únie a platného národného práva, ako aj všetky existujúce technické normy alebo, v prípade neexistencie takýchto technických noriem, špecifické kódexy správania aplikovateľné na daný sektor;
 2. v prípade potreby, mať kvalitu vzorky alebo modelu, ktorý Predajca poskytol Spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy, a zodpovedať popisu tejto vzorky alebo modelu;
 3. v prípade potreby, byť dodané s príslušenstvom, vrátane obalu a inštalačných pokynov alebo iných pokynov, ktoré Spotrebiteľ môže oprávnene očakávať; a
 4. byť v množstve a mať kvality a ďalšie charakteristiky, vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, ktoré sú bežné pre tovary rovnakého druhu a ktoré Spotrebiteľ môže oprávnene očakávať, s ohľadom na povahu Produktov a zohľadnením akýchkoľvek verejných vyhlásení urobených Predajcom alebo inými osobami umiestnenými vyššie v reťazci transakcií alebo v mene Predajcu alebo takýchto osôb, vrátane výrobcu, najmä v reklamách alebo na etikete.

(ii) Predajca nie je viazaný verejnými vyhláseniami uvedenými v (i), bode d), ak preukáže:

 1. že nevedel a nemohol oprávnene vedieť o príslušnom verejnom vyhlásení;
 2. že v čase uzavretia zmluvy bolo verejné vyhlásenie opravené rovnakým spôsobom ako spôsob, akým bolo vyhlásenie urobené, alebo porovnateľným spôsobom; alebo
 3. že rozhodnutie kúpiť Produkty nemohlo byť ovplyvnené verejným vyhlásením.

(iii) Neexistuje nedostatok zhody v zmysle (i), ak bol Spotrebiteľ v čase uzavretia Zmluvy o Predaji konkrétne informovaný, že určitá vlastnosť Produktov sa odchyľuje od objektívnych kritérií zhody stanovených v (i) a Spotrebiteľ výslovne a samostatne súhlasil s týmto odchýlením pri uzavretí Zmluvy o Predaji.

10.2.4 Nesprávna inštalácia Produktov

Akákoľvek nezhoda súvisiaca s nesprávnou inštaláciou Produktov sa považuje za nezhodu Produktov, ak:

 1. inštalácia je súčasťou Zmluvy o Predaji a bola vykonaná Predajcom alebo pod jeho zodpovednosťou; alebo
 2. inštalácia, ktorú mal vykonať Spotrebiteľ, bola vykonaná ním a nesprávna inštalácia je spôsobená nedostatkami v inštalačných pokynoch poskytnutých Predajcom.
10.2.5 Zodpovednosť Predajcu

Predajca zodpovedá voči Spotrebiteľovi za akúkoľvek nezhodu súvisiacu s Produktom, ktorá existovala v čase doručenia Produktu a ktorá sa prejaví v priebehu dvoch (2) rokov od tohto momentu, bez ohľadu na dlhšiu lehotu stanovenú vnútroštátnou legislatívou Spotrebiteľa, ktorú je Spotrebiteľ vyzvaný konzultovať.

10.2.6 Dôkazné bremeno

Akákoľvek nezhoda súvisiaca s Produktom, ktorá sa prejaví v priebehu jedného (1) roka od momentu, keď boli Produkty doručené, sa predpokladá, že existovala v čase doručenia Produktov, pokiaľ nie je preukázané opak alebo pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s povahou Produktov alebo povahou nezhody. Uvedená lehota platí bez ohľadu na dlhšiu lehotu stanovenú vnútroštátnou legislatívou Spotrebiteľa, ktorú je Spotrebiteľ vyzvaný konzultovať.

10.2.7 Notifikácia

Vnútroštátna legislatíva Spotrebiteľa môže stanoviť, že aby mohol Spotrebiteľ uplatniť svoje práva, musí informovať Predajcu o nezhode v určitej lehote od dátumu, kedy zistil túto nezhodu. Spotrebiteľ je vyzvaný konzultovať svoju vnútroštátnu legislatívu v tejto veci.

10.2.8 Právo spotrebiteľa na nápravu pri nedodržaní zhody

(i) V prípade nedodržania zhody má spotrebiteľ právo na dosiahnutie zhody Produktov, na proporcionálne zníženie ceny alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok stanovených v tomto článku.

(ii) Aby získal zhodu Produktov, môže si spotrebiteľ vybrať medzi opravou a výmenou, pokiaľ zvolený spôsob nie je nemožný alebo by v porovnaní s druhým spôsobom nápravy predstavoval pre Predajcu náklady, ktoré by boli neprimerané, s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä na:

 1. hodnotu, ktorú by Produkty mali, ak by nedošlo k nedodržaniu zhody;
 2. význam nedodržania zhody; a
 3. možnosť zvoliť si druhý spôsob nápravy bez vážnych nevýhod pre spotrebiteľa.

(iii) Predajca môže odmietnuť dosiahnutie zhody Produktov, ak oprava a výmena sú nemožné alebo by to predstavovalo pre neho náklady, ktoré by boli neprimerané, s prihliadnutím na všetky okolnosti, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode (ii), písmená a) a b).

(iv) Spotrebiteľ má právo buď na proporcionálne zníženie ceny v súlade s Článkom 10.2.8, alebo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v súlade s článkom 10.2.9, v každom z nasledujúcich prípadov:

 1. Predajca nevykonal opravu alebo výmenu, alebo ak je to vhodné, nevykonal opravu alebo výmenu v súlade s Článkom 10.2.6, (ii) a (iii), alebo Predajca odmietol dosiahnuť zhodu Produktov v súlade s bodom (iii) tohto článku;
 2. nedodržanie zhody sa objaví napriek pokusu Predajcu dosiahnuť zhodu Produktov;
 3. nedodržanie zhody je tak vážne, že oprávňuje k okamžitému zníženiu ceny alebo k okamžitému odstúpeniu od Kúpnej zmluvy; alebo
 4. Predajca vyhlásil, alebo je z okolností jasné, že Predajca nedosiahne zhodu Produktov v primeranom čase alebo bez vážnych nevýhod pre spotrebiteľa.

(v) Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak je nedodržanie zhody len nepatrné. Dôkazné bremeno, či je nedodržanie zhody nepatrné alebo nie, leží na Predajcovi.

(vi) Spotrebiteľ má právo pozastaviť platbu zostatku ceny alebo jej časti, až kým Predajca nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z záruky. Špecifické podmienky pre uplatnenie práva na pozastavenie platby môžu byť stanovené v národnej legislatíve Spotrebiteľa, ktorú je vyzvaný konzultovať.

(vii) Národná legislatíva Spotrebiteľa môže upravovať otázku, či a do akej miery ovplyvňuje príspevok Spotrebiteľa k nedodržaniu zhody jeho právo na nápravné prostriedky. Spotrebiteľ je preto vyzvaný, aby konzultoval svoju národnú legislatívu v tejto veci.

10.2.9 Oprava alebo výmena Produktov

(i) Oprava alebo výmena sa vykonáva:

 1. bezplatne;
 2. v rozumnom čase od okamihu, keď Predajca bol informovaný Spotrebiteľom o nedostatku zhody;
 3. bez vážnych nepríjemností pre Spotrebiteľa, s prihliadnutím na povahu Produktov a na účel, ktorý Spotrebiteľ sledoval.

(ii) Ak je potrebné odstrániť nedostatok zhody opravou alebo výmenou Produktov, Spotrebiteľ sprístupní Produkty Predajcovi. Predajca prevezme náklady na vrátenie vymenených Produktov.

(iii) Ak oprava vyžaduje odstránenie Produktov, ktoré boli inštalované v súlade s ich povahou a účelom pred vznikom nedostatku zhody, alebo ak tieto Produkty musia byť vymenené, povinnosť opraviť alebo vymeniť Produkty zahŕňa odstránenie nezodpovedajúcich Produktov a inštaláciu náhradných alebo opravených Produktov, alebo preplatenie nákladov na odstránenie a inštaláciu.

(iv) Spotrebiteľ nie je povinný platiť za bežné používanie vymenených Produktov počas obdobia pred ich výmenou.

10.2.10 Zníženie ceny

Zníženie ceny je proporcionálne k rozdielu medzi hodnotou Produktov prijatých Spotrebiteľom a hodnotou, akú by Produkty mali, ak by boli v súlade.

10.2.11 Rozlúčenie Predaja

(i) Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na rozlúčenie Predaja tým, že predajcovi zašle vyhlásenie, ktoré uvádza jeho rozhodnutie uplatniť svoje právo na rozlúčenie zmluvy o Predaji.

(ii) Ak sa nezhoda s dohodou týka len niektorých z Produktov dodaných na základe zmluvy o Predaji a existuje dôvod na rozlúčenie zmluvy o predaji podľa Článku 10.2.7, Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na rozlúčenie zmluvy o Predaji len vo vzťahu k týmto Produktom, a vo vzťahu k akémukoľvek inému Produktu, ktorý získal súčasne s nezodpovedajúcimi Produktmi, ak sa od Spotrebiteľa nemôže rozumne očakávať, že si ponechá len zodpovedajúce Produkty.

(iii) Keď Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na rozlúčenie zmluvy o Predaji v plnom rozsahu alebo, v súlade s (ii), vo vzťahu k niektorým z Produktov dodaných na základe zmluvy o Predaji:

 1. spotrebiteľ vráti Produkty Predajcovi na jeho náklady; a
 2. Predajca vráti Spotrebiteľovi zaplatenú cenu za Produkty ihneď po prijatí Produktov alebo po obdržaní dôkazu o ich odoslaní poskytnutého Spotrebiteľom.

Na účely tohto odseku môže vnútroštátna legislatíva Spotrebiteľa stanoviť podmienky vrátenia a vrátenia peňazí. Spotrebiteľ je preto vyzvaný, aby si na tento bod pozrel svoju vnútroštátnu legislatívu.

10.3 ZÁRUKA ZA SKRYTÉ VADY

Bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnú záruku súladu uvedenú v Článku 10.2, Spotrebiteľský klient môže mať nárok na využitie národných pravidiel, ktoré špecificky neregulujú spotrebiteľské zmluvy a predpokladajú špecifické opravné prostriedky pre určité typy chýb, ktoré neboli zjavné v čase uzavretia kúpnej zmluvy, a to národné ustanovenia, ktoré môžu stanoviť špecifické pravidlá týkajúce sa zodpovednosti predajcu v prípade skrytých vád. Spotrebiteľa sa vyzýva, aby si prečítal svoju národnú legislatívu v tejto veci.

Profesionálny klient alebo Ne-profesionálny klient majú nárok na prípadné záruky stanovené andorrským právom.

10.4 OBCHODNÁ ZÁRUKA

Predajca ponúka Klientovi možnosť spojiť s jeho Objednávkou, za určitých podmienok, obchodnú záruku nazvanú "Záruka Pneus Plus" prostredníctvom zmluvy o obchodnej záruke.

Táto obchodná záruka sa uplatňuje bez toho, aby to ovplyvnilo právo Spotrebiteľa na využitie zákonnej záruky súladu uvedenej v Článku 10.2 alebo národných ustanovení týkajúcich sa záruky za skryté vady uvedených v Článku 10.3.

V prípade, že Profesionálny klient alebo Ne-profesionálny klient si zaobstará obchodnú záruku, táto sa uplatňuje bez toho, aby to ovplyvnilo právo Profesionálneho klienta alebo Ne-profesionálneho klienta na využitie prípadných záruk stanovených andorrským právom.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Pokiaľ nie je neplnenie povinností jednej zo Strán definitívne, náhrada škody je povinná len v prípade, že dlžníkovej Strane bolo predtým doručené upozornenie na splnenie povinností v primeranom čase. Dlžníkova Strana je v prípade potreby odsúdená k zaplateniu náhrady škody buď z dôvodu neplnenia povinnosti, alebo z dôvodu meškania s plnením, ak nedokáže, že plnenie bolo zabránené prípadom Vyššej moci. Dlžníkova Strana bude zodpovedná len za škody, ktoré boli predvídateľné alebo mohli byť predvídané v čase uzavretia Zmluvy, pokiaľ neplnenie nie je spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom. Dokonca aj v prípade, že neplnenie Zmluvy je výsledkom hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu, náhrada škody zahŕňa len to, čo je bezprostredným a priamym dôsledkom neplnenia.

12. POISTENIE

Predajca je poistený v rámci svojej profesijnej zodpovednosti vyplývajúcej z jeho činnosti a vznikajúcej z telesných, materiálnych a nemateriálnych škôd spôsobených tretím stranám pred alebo po dodaní produktu alebo dokončení poskytovania pracovných služieb.

Toto poistenie bolo uzavreté so spoločnosťou AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francúzsko).

Geografické pokrytie tohto poistenia sa rozširuje na celý svet s výnimkou (i) činností vykonávaných prostredníctvom stálych zariadení alebo inštalácií umiestnených mimo Francúzska, Andorry a Monaka; (ii) exportov smerujúcich do Spojených štátov amerických a Kanady; (iii) služieb alebo prác vykonávaných poisteným alebo v jeho mene na území Spojených štátov amerických a Kanady, vrátane organizovania výstav, veľtrhov alebo expozícií.

13. VYŠŠIA MOC

V prípade Vyššej moci, ktorá má za následok definitívne prekážky pre dlžnícku stranu, Zmluva sa ruší automaticky a Strany sú oslobodené od svojich záväzkov.

V prípade Vyššej moci, ktorá má za následok dočasné prekážky, je plnenie povinnosti pozastavené, pokiaľ z toho vyplývajúce oneskorenie neodôvodňuje zrušenie Zmluvy.

Nemožnosť splniť zmluvnú povinnosť Stranou ju oslobodzuje od tejto povinnosti v príslušnej miere, ak je spôsobená prípadom Vyššej moci a je definitívna, pokiaľ si Strana nezobrala na seba záväzok alebo nebol predtým vyzvaný.

14. OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje získané Predajcom od Klienta v rámci Predaja sú predmetom automatizovaného spracovania, pri ktorom je Predajca jediný, kto určuje prostriedky a účel, a je v tomto zmysle zodpovedný za toto spracovanie podľa článku 3.4 andorrského zákona č. 15/2003 zo 18. decembra 2003 o ochrane osobných údajov (ďalej len "LQPD").

Klient je vyzvaný, aby si prečítal Zásady ochrany osobných údajov a stránku Cookie na Webovej stránke, aby sa oboznámil s podmienkami, za ktorých sú osobné údaje spracovávané a uchovávané Predajcom.

15. ZMLUVNÉ DOKUMENTY

Zmluva sa skladá z nasledujúcich zmluvných dokumentov:

 1. z týchto Všeobecných obchodných podmienok;
 2. z Objednávkového formulára;
 3. z Dodacieho listu;
 4. z Faktúry za predaj.

V prípade rozporu alebo rozdielu medzi ustanoveniami dvoch dokumentov bude mať prednosť ustanovenie dokumentu vyššieho v poradí (napr.: Faktúra za predaj má prednosť pred Dodacím listom; Dodací list má prednosť pred Objednávkovým formulárom; Objednávkový formulár má prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami).

Žiadna poznámka uvedená Klientom, jeho zamestnancom alebo zástupcom na Dodacom liste okrem jeho podpisu nebude považovaná za zmluvnú, ak ju Predávajúci neakceptuje.

Súhrn všetkých vyššie uvedených zmluvných dokumentov predstavuje úplnosť záväzkov existujúcich medzi Stranami. Tieto zmluvné dokumenty nahradzujú a rušia všetky predchádzajúce ústne alebo písomné záväzky týkajúce sa Predaja.

Strany sa dohodli, že ponesú riziko akýchkoľvek nepredvídateľných zmien okolností, ktoré by učinili plnenie záväzkov každej zo Strán podľa Zmluvy príliš náročným.

16. NADPISY

Nadpisy použité vo Všeobecných obchodných podmienkach sú poskytované len pre pohodlie a nemali by prispievať k ovplyvneniu významu alebo štruktúry ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade ťažkostí s interpretáciou medzi akýmkoľvek z nadpisov umiestnených na začiatku klauzúl a akoukoľvek z klauzúl, budú nadpisy vyhlásené za neexistujúce.

17. PLATNOSŤ

Ak by jedno alebo viac ustanovení Všeobecných obchodných podmienok bolo vyhlásené za neplatné, nezapísané alebo nevymáhateľné na základe zákona, predpisu alebo v dôsledku konečného rozhodnutia príslušného súdu, takéto ustanovenie alebo ustanovenia sa budú považovať za oddeliteľné od Všeobecných obchodných podmienok. Ostatné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sa budú považovať za platné a zostanú v platnosti, pokiaľ jedna zo strán nepreukáže, že zrušené ustanovenie alebo ustanovenia majú zásadný a rozhodujúci charakter, bez ktorého by nevstúpila do zmluvy.

18. TOLERANCIE

Fakt, že jedna zo Strán neuplatní nárok na porušenie ktoréhokoľvek záväzku druhej Strany vyplývajúceho zo Zmluvy, nemôže byť vykladaný ako vzdanie sa práva na vykonanie dotknutého záväzku v prípade, že nedošlo k premlčaniu.

19. REKLAMÁCIA

V prípade reklamácie je Zákazník vyzvaný, aby kontaktoval Predajcu prostredníctvom formulára prístupného tu.

V rámci akejkoľvek reklamácie je Zákazník vyzvaný, aby uviedol číslo svojej Objednávky.

Predajca urobí všetko preto, aby poskytol odpoveď na akúkoľvek reklamáciu v čo najkratšom možnom čase.

Možnosť podania reklamácie Zákazníkom sa deje bez toho, aby to predstavovalo ujmu na práve obrátiť sa na spotrebiteľského mediátora v podmienkach Článku 21 alebo na akúkoľvek príslušnú súdnu inštanciu.

20. MEDIÁCIA

V súlade s článkom 14.1 Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 21. mája 2013 vás informujeme o možnosti obrátiť sa na platformu pre Riešenie Sporov Online (RLL), ktorú poskytuje Európska komisia a ktorá je dostupná na nasledujúcej adrese: Riešenie Sporov Online.

21. APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO

Vzťahy medzi Predávajúcim a Klientom Spotrebiteľom nachádzajúcim sa na území Európskej únie sú riadené právom členského štátu, v ktorom je tento posledný zriadený, pokiaľ ide o jeho ochranu v rámci práva spotrebiteľa daného členského štátu.

Údaje súvisiace s Objednávkou sú spracovávané počítačovo maltským zariadením Predávajúceho, preto sa na spracovanie osobných údajov uplatní maltské právo.

Pokiaľ ide o akúkoľvek inú otázku, ktorá nespadá pod dve vyššie uvedené ustanovenia, subsidiárne sa uplatní andorrské právo.