Všeobecné podmienky predaja

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, spoločnosť založená podľa Andorrského práva vo forme societat limitada unipersonal so zzákladným imaním vo výške 1 000 000 €, zapísaná v spoločnosti Obchodnom registri a registri spoločností v Andorre pod číslom 16339, so sídlom na Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA Andorrské kniežatstvo), (ďalej len "Predávajúci") sa v zásade zaoberá predajom pneumatík a s nimi súvisiacich produktov prostredníctvom internetovej stránky MAXI TYRE dostupnej na adrese maxityre.sk.

1. DEFINÍCIE

 • CGV Označuje tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho..
 • Zákazník označuje akúkoľvek osobu, ktorá získa prístup na Stránky s cieľom vystavenia objednávky.
 • Objednávka označuje produkt, resp. produkty, ktoré si Zákazník objedná pri každom nákupe na Stránkach.
 • Stránky označujú internetové stránky Predávajúceho dostupné na URL adrese www.maxityre.sk.
 • Predávajúci označuje osobu uvedenú v Úvode.
 • Predaj označuje právnu operáciu uzavretú medzi Predávajúcim a Zákazníkom, v ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Objednávku a Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Cenu.

2. PREDMET A AKCEPTÁCIA

CGV sa vzťahujú na každý predaj, ku ktorému dôjde na Stránkach Predávajúceho a zároveň stanovujú vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom pri každej Objednávke.

Potvrdenie každej Objednávky z strany Zákazníka podlieha predošlej akceptácii všetkých častí a podmienok bez obmedzenia a bez výhrad súčasne platných na Stránkach. Takáto akceptácia sa prejaví zakliknutím políčka, ktoré sa nachádza vľavo od prehlásenia "Prečítal som si a bez obmedzenia a bez výhrad súhlasím so všetkými všeobecnými obchodnými podmienkami platnými pre moju objednávku". CGV sú dostupné na Stránkach. Zákazníkovi sú poskytnuté na trvalom nosiči v prílohe potvrdenia o prijatí.

Zmluva sa považuje za uzavretú od momentu vydania potvrdenia o prijatí zo strany Predávajúceho.

3. CENA

Každá ponuka produktu má svoju jednotkovú cenu uvedenú v mene EURO a s DPH.

V súlade s článkom 14 uvedenými nižšie, podliehajú všetky Objednávky zákonom Andorrského Kniežatstva. Objednávky sa považujú za vybavené na území v ktorom má Predávajúci svoje sídlo.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu svojich cien v ktoromkoľvek momente. Upozorňujeme Zákazníka že ceny z ponúk produktov sa môžu meniť niekoľko krát za deň a aktualizované sú v reálnom čase. Ceny uplatnené v Objednávke sú uvedené na Stránkach spolu s definitívnym potvrdením Objednávky v zmysle článku 5.4.

V rámci niektorých ponúk produktov uvedenie uvádza Predávajúci cenu z dodávateľského cenníka, ktorý mu je poskytnutý prostredníctvom jeho partnerov a uvádza percentuálne vyjadrený rozdiel ceny Predávajúceho. Predávajúci nijako nezaručuje presnosť ceny z dodávateľského cenníka a je úlohou Zákazníka, aby si svojimi vlastnými prostriedkami tieto informácie overil.

Celkovú cenu Objednávky tvoria:

 1. Celková suma cien za množstvá produktov, ktoré si Zákazník zvolil; a
 2. prípadné náklady na doručenie (okrem ponúk ceny za doručenie za istých podmienok).

4. VÝROBKY

Základné charakteristiky a ceny produktov sú uvedené v každej ponuke produktov zverejnenej na Stránkach. Tieto základné položky tvoria zmluvné informácie s výhradou skaldovej dostupnosti dotknutých produktov. Všetky ostatné informácie (predovšetkým vizuálne informácie) nemajú zmluvný charakter.

5. OBJEDNÁVKA

5.1 Prístup na stránky

Verejne dostupné Stránky sú dostupné pre každého návštevníka počas celého roku, 7 dní v týždní a 24 hodín s výnimkou prerušení, ktoré sú nevyhnutné na technické zásady údržby a aktualizáciu, resp. akúkoľvek technickú poruchu. Predávajúci nijakým spôsobom nezodpovedá za zrušenie alebo prerušenie prístupu k Stránkam a Zákazník sa vyslovene a celkovo zbavuje akéhokoľvek nároku na odškodnenia založeného na týchto skutočnostiach.

5.2 Výber Produktu, alebo Produktov

Zákazník uznáva a súhlasí, že vyhľadávanie a výber produktu, resp. produktov prebieha na jeho úplnú zodpovednosť.

Predávajúci používa na identifikáciu vozidiel a adekvátnych náhradných dielov TecDoc Catalogue a tvrocov API. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nepresnosti týchto informácií. Ak sa náhradný diel ukáže ako s vozidlom nekompatibilný, zákazník môže využiť svoj právo na odstúpenie od zmluvy uvedené v bode 9, na základe čoho mu budú vrátené peniaze za nákup. Náklady na vrátenie produkt však ostávajú na jeho vrub.

5.3 Vytvorenie a používanie zákazníckeho účtu

Na dokončenie Objednávky si musí Zákazník vytvoriť svoj účet (ak tak už nespravil pri predošlej Objednávke) a poskytnúť potrebné informácie. Zákazníka sa zaväzuje poskytovať pravdivé a presné informácie a Predávajúceho informovať v momente akejkoľvek zmeny, ktorá sa týchto informácií týka. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné chyby a dôsledky, ktoré vyplývajú z oneskorenia a/alebo chyby dodávky. V tomto kontexte idú všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s opätovnom expedovaním Objednávky celkovo na vrub Zákazníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na okamžitú deaktiváciu účtu akéhokoľvek Zákazníka bez nároku na náhradu škody v prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok a podvodného alebo neoprávneného použitia účtu zo strany Zákazníka alebo akejkoľvek tretej osoby.

Predávajúci rozhodne o definitívnom vypovedaní Zákazníka z platformy Maxi Tyre v prípade, ak sa Zákazník dopustí nasledovných skutkov:

 1. získavanie zákazníkov pre veľkoobchod a výrobcov, ktorí prišli dok kontaktu prostredníctvom Stránok;
 2. úhrada nezrealizovaná do pätnástich (15) dní;
 3. prenos účtu na iného užívateľa bez predošlého súhlasu; a
 4. vykonávanie nečestnej konkurenčnej činnosti voči Stránkam závodu zo strany Zákazníka predovšetkým preberaním klientely, s ktorou prišiel do styku prostredníctvom Stránok.

Zákazník si môže svoj účet deaktivovať a informovať o svojom rozhodnutí informovať Predávajúceho elektronickou poštou na adrese support@maxityre.sk. Predávajúci takýto účet deaktivuje v maximálnej lehote sedemdesiat dva (72) hodín odo dňa prijatia vyššie uvedenej správy.

5.4 Potvrdenie Objednávky

Po potvrdení obsahu nákupného košíka, vytvorení účtu, zadaní dodacej adresy a schválení platby bude Zákazník vyzvaný na definitívne potvrdenie svojej objednávky kliknutím na objednávku "Definitívne potvrdenie objednávky".

5.5 Zrušenie objednávky

Po definitívnom potvrdení Objednávky má Zákazník možnosť požiadať o jej zrušenie pod podmienkou, že produkty z Objednávky neboli už neboli odovzdané prepravcovi.

Ak chce Zákazník požiadať o zrušenie Objednávky, musí na adresu support@maxityre.sk doručiť elektronickú poštu, v predmete ktorej uvedenie znenie "URGENTNÉ ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY" a v tele elektronickej pošty spresní číslo Objednávky a prípadne produkty, ktorých sa zrušenie týka, za predpokladu, že ide o čiastočné zrušenie objednávky. Hneď ako Predávajúci zrušenie prijme, Zákazníkovi budú vrátené peniaze v lehote desiatich (10) dní odo dňa prijatia elektronickej pošty s potvrdením Predávajúceho a to rovnakým spôsobom platby ako použil Zákazník pri Objednávke.

6. FINANČNÉ PODMIENKY

Platba je vymáhateľná okamžite po vystavení Objednávky. Zákazník môže uhradiť svoju objednávku nasledovnými spôsobmi platby:

 • platobná karta s lehotou spracovania v dĺžke jedného (1) dňa; alebo
 • inkasná platba kartou s lehotou spracovania sedem (7) dní.

Zákazník povolí automatickú inkasnú platbu sumy zo svojich objednávok všetkými platobnými spôsobmi dostupnými na svojom účte.

V prípade, že sa akýkoľvek profesionál omešká s platbou, okrem náhrady škôd za omeškanie bude mať každá suma neuhradená k dátumu jej vymožiteľnosti za následok plnoprávnu úhradu paušálneho odškodnenia vo výške 40 € dlžného z titulu nákladov na vymáhanie dlžnej sumy. Úroky z omeškania sa vypočítajú od momentu ich splatnosti so sadzbou BCE navýšenou o 10 bodov a to bez predošlého doručenia upomienky.

Po každej úhrade bez ohľadu na jej spôsob dostane Zákazník elektronickú správu správu s potvrdením.

Platba platobnou kartou:

Predávajúci akceptuje jedine platby platobnými kartami Visa, Mastercard alebo Maestro.

Zabezpečenú online platbu platobnou kartou zabezpečuje poskytovateľ platobnej služby.

Každá fáza platby platobnou kartou podlieha platobnej sústave HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, ktorá je kompletne kryptovaná a chránená. Použitým protokolom je SSL spojený s Informatizáciou bankových tansakcií (3D secure protokol).

To známená, že informácie súvisiace s objednávkou a číslo platobnej karty necirkulujú otvorene po internete. Číslo platobnej karty nie je vytlačené na žiadnom papieri, faktúre, doklade o platbe či inom výpise.

Predávajúci nepozná čísla platobných kariet. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT neuchováva čísla kariet po prenose platobnej transakcie do banky obchodníka. Žiadna osoba tak nemá žiaden ani digitálny, ani tlačený prístup ku údajom z platobnej karty kupujúcich. Riziko pirátskeho napadnutia čísla platobnej karty pri ankupovaní na internetových stránkach Predávajúceho vybaveného HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT je takmer nulové.

Profesionálni zákazníci môžu zároveň použiť systém inkasnej automatickej platby GoCardless (gocardless.com), ktorú vyberie Predávajúci. Tento systém je kompletné kryptovaný.

Zákazník uznáva a bez výhrady akceptuje, že Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnostné zlyhanie vyššie uvedených platobných systémov, za ktoré výlučne zodpovedá ich prevádzkovateľ.

Pri platbách platobnou kartou sa transakcia odošle okamžite po platbe, ktorú zrealizuje Zákazník. Záväzok k úhrade kartou je nezvratný. Poskytnutím bankových informácií pri Predaji, povoľuje Zákazník Predávajúcemu uhradiť z jeho karty sumu zodpvoedajúcu uvedenej cene. Zákazník potvrdzuje, že je skutočne držiteľom platobnej karty, z ktorej má byť uvoľnená príslušná čiastka a že je jej legálnym užívateľom. V prípade omylu, alebo nemožnosti strhnutia príslušnej čiastky z karty bude objednávka okamžite zrušená.

Činnosti v súvislosti s kúpno predajnou zmluvou na diaľku zabezpečuje AD TYRES INTERNATIONAL EU, so sídlom Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - číslo zápisu v Obchodnom registri OC 1277.

7. KLAUZULA O VÝHRADE VLASTNÍCTVA

Produkty z Objednávky sú celým a výlučným vlastníctvom Predávajúceho až do momentu prijatia celkovej platby ceny zo strany Zákazníka.

Aj napriek tomu prechádzajú na Zákazníka, resp. na jeho zástupcu, či zástupcov riziká súvisiace s produktmi z Objednávky hneď ako sú poskytnuté a to bez ohľadu na to o akú výhradu vlastníctva ide. Poskytnutie zodpovedá dátumu doručenia.

8. DORUČENIE

8.1 Poštovné

Poštovné je pre Zákazníka, ktorý si zakúpi dva (2) identické produkty zadarmo.

8.2 Doručovacia lehota

Zákazník uznáva a bezvýhradne akceptuje, že termíny uvedené eventuálne na Stránkach v žiadnom prípade nepredstavujú záväzok Predajcu voči Zákazníkovi.

8.3 Problémy s dodanými produktmi

V súlade s článkom 7 uvedeným vyššie prechádza riziko strany a poškodenia produktov, ktoré sú predmetom Objednávky na Zákazníka od momentu, čo Zákazník, jeho zamestnanec alebo zástupca nadobudne ich vlastníctvo podpisom dodacieho listu.

Zákazník, jeho zamestnanec alebo zástupca musia pri dodávke prepravcu oficiálne upozorniť upovedomiť o všetkých výhradách týkajúcich sa produktov. Tieto výhrady musia byť povinne uvedené explicitne a presne na dodacom liste. Iba takýmto spôsobom nadobudnú pre zmluvné strany účinnosť.

Ak produkty, ktoré sú predmetom Objednávky nie sú zhodné alebo ak bol prijatý balík v zlom stave, Zákazník môže doručenie odmietnuť. Následne musí o tom okamžite informovať Predávajúceho kontaktovaním zákazníckeho oddelenia cez tiketový systém. Zákazník musí nezhodné produkty zaslať naspäť Predávajúcemu na základe informácií, ktoré mu poskytne Predávajúci o spôsoboch spätného zaslania. Náklady na vrátenie súvisiace s týmito pravidlami budú zákazníkovi preplatené.

Zákazník uznáva a akceptuje, že Predávajúci nepreberie žiaden produkt, ktorý bol namontovaný alebo jazdený.

8.4 Dodací list

Prepravca odovzdá Zákazníkovi dodací list, ktorý tento podpíše. Zákazník uznáva a akceptuje, že jeho podpis, podpis jeho zamestnanca, alebo jeho zástupcu, uvedený na takomto dodacom liste predstavuje nevyvrátiteľný dôkaz dátumu doručenia jeho produktov.

8.5 Špecifické ustanovenia o doručení na adresu uvedené Zákazníkom

Predávajúci sa zaväzuje dodať Objednávku na dodaciu adresu, ktorú Zákazník poskytol pri Objednávke. V tomto ohľade sa Zákazník zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu existujúcu, kompletnú a presnú dodaciu adresu mieste, na ktorom je doručenie objednávky realizovateľné a povolené. Zákazník garantuje Predávajúcemu svoju prítomnosť na mieste, alebo mieste svojho zamestnanca alebo jeho zástupcu s riadnym oprávnením, pre prebratie Objednávky. V opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia. V prípade vrátenia tovaru z dôvodu nesprávnej adresy znáša všetky náklady Zákazník.

Ak Zákazník pri doručení chýba, je povinný kontaktovať prepravcu, ktorý mu má doručiť jeho balík a dohodnúť si nový dátum doručenia prípadne dátum osobného vyzdvihnutia v najbližšom depe. V opačnom prípade budú balíky zaslané späť do skladov Predávajúceho. Náklady na vrátanie bude znášať výlučne Zákazník. Náklady mu budú odpočítané zo sumy Objednávky, ktorá mu má byť vrátená.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník má k dispozícii lehotu štrnásť (14) dní odo dňa doručenia na to, aby si uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez nutnosti uviesť dôvod svojho rozhodnutia a bez toho, aby znášal ďalšie náklady, ako tie, ktoré sú uvedené v tomto článku.

Na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy Zákazník informuje Predávajúceho o svojom rozhodnutí od zmluvy odstúpiť prostredníctvom tiketového rozhrania vo svojom súkromnom účte. Po uplatnení si svojho práva na odstúpenie od zmluvy za podmienok uvedených vyššie je Zákazník povinný vrátiť Objednávku, alebo produkty dotknuté odstúpením od zmluvy a to najneskôr do štrnástich kalendárnych (14) dní pod oznámení jeho rozhodnutia na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci vráti Zákazníkovi celú čiastku ceny v lehote štrnástich kalendárnych (14) dní odo dňa skutočného vrátania Objednávky, alebo produktov, ktorých sa odstúpenie od zmluvy týka.

Produkty z Objednávky musia byť vrátené v ich pôvodnom balení, nesmú byť namontované, použité alebo poškodené. V opačnom prípade Predávajúci nepristúpi na vrátenie peňazí Zákazníkovi a zákazník bude znášať vyššie uvedené náklady na vrátanie tovaru.

10. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A PREMLČACIA DOBA

Predávajúci znáša peňažné následky z priamych a predpovedateľných škôd zapríčinených Zákazníkom chybou preukázanou Predávajúcim za podmienok a v rozsahu uvedenom nižšie.

Predávajúci nijakým spôsobom nezodpovedá za peňažné následky vyplývajúce z nepriamej alebo nepredvídateľnej škody a bez toho aby tento zoznam vyčerpávajúci, ani za žiaden ušlý zisk, obchodnú ujmu, stratu obratu alebo zisku či straty klientely, stratu šance, náklady za získanie produktu, atď.

Vyslovene spresňujeme, že zodpovednosť Predávajúceho voči Zákazníkovi nemôže presiahnuť celú sumu, ktorú Zákazník skutočne uhradil pri dotyčnom Predaji.

Predávajúci zodpovedá voči zákazníkovi za pochybenie v zmysle Zmluvy iba po dobu jedného (1) roka odo dňa vzniku predmetného pochybenia.

11. VYŠŠIA MOC

Povinnosti Predávajúceho sa okamžite pozastavuje za predpokladu prípadu vyššej moci, to znamená, udalosti, ktorý sa vymyká spod kontroly Predávajúceho, keďže nemôže byť pri uzatváraní zmluvy racionálne predvídaná a tým pádom bráni výkonu povinnosti Predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nijakým spôsobom nezodpovedá za pochybenie vo svojich povinnostiach zapríčinené prípadom vyššej moci, a žiadna náhrada škody, či penále v tomto prípade nepripadá do úvahy. Ak prípad vyššej moci presahuje dobu dlhšiu ako dva (2) mesiace, každá zo strán bude mať možnosť zmluvu vypovedať doporučeným listom s potvrdením o prijatí.

12. OSOBNÉ ÚDAJE

Zákazník prehlasuje, že sa s kódexom o mlčanlivosti online na Stránkach zoznámil a súhlasí s ním.

13. ZMLUVNÉ DOKUMENTY

Zmluvu tvoria nasledovné zmluvné dokumenty:

 1. tieto Všeobecné obchodné podmienky;
 2. objednávka;
 3. dodací list;

V prípade sporu alebo nezhody ustanovení dvoch z dokumentov, má prednosť dokument, ktorý je radovo vyšší (napr.: dodací list má prednosť nad objednávkou; objednávka má prednosť pred VOP).

Žiaden záznam Zákazníka, jeho zamestnanca alebo jeho zástupcu na dodacom liste iný ako jeho podpis nebude považovaný za zmluvný, iba ak by na to Predávajúci dal svoj súhlas.

Všetky vyššie uvedené zmluvné dokumenty predstavujú množinu všetkých záväzkov, ktoré medzi zmluvnými stranami existujú. Tieto zmluvné dokumenty nahrádzajú a rušia akýkoľvek predošlý ústny alebo písomný záväzok týkajúci sa Predaja.

14. PLATNÝ ZÁKON

Zmluvné vzťahy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa v príslušnom členskom štáte medzi Predávajúcim a Zákazníkom-Spotrebiteľom, ktorý sa nachádza na území Európskej únie upravuje legislatíva členského štátu, v ktorom bol zriadený.

Keďže informácie uvedené v objednávke elektronicky spracováva maltská spoločnosť Predávajúceho, pri spracovávaní osobných údajov sa uplatňuje maltská legislatívna úprava.

V prípade akejkoľvek ďalšej otázky, ktorá nespadá do dvoch vyššie uvedených klauzúl, sa subsidiárne uplatní andorrská zákonná úprava.