VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Všeobecné zásady
 2. Aká je definícia pojmov s veľkým začiatočným písmenom?
 3. Aký je účel charty?
 4. Aké údaje sa zhromažďujú?
 5. Prečo sa používajú vaše údaje?
 6. Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?
 7. S kým sa vaše údaje zdieľajú?
 8. Sú vaše údaje prenášané mimo Európskej únie?
 9. Ako sú vaše údaje chránené?
 10. Aké sú vaše práva?
 11. Ako spoločnosť AD Tyres zhromažďuje údaje o maloletých?
 12. A čo súbory cookie a podobné technológie sledovania?
 13. Ako budete informovaní o zmenách charty?
 14. Ako nás kontaktovať?

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Spoločnosť AD Tyres International SLU, spoločnosť podľa andorrského práva vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným s kapitálom 1 000 000 eur, zapísaná v andorrskom obchodnom registri pod číslom 16339, so sídlom na adrese C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorrské kniežatstvo), e-mail: dpo@maxityre.com, telefón: +376 810 888, (ďalej len "AD Tyres"), ktorá vykonáva činnosť elektronického obchodu, ponúka predaj pneumatík a súvisiacich výrobkov prostredníctvom webovej stránky https://www.maxityre.sk (ďalej len "webová stránka").

V rámci tejto činnosti môže spoločnosť AD Tyres zhromažďovať online alebo telefonicky údaje, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú zákazníkov, používateľov stránky alebo tretie strany (ďalej len "subjekty údajov" alebo "vy"), a vykonávať jedno alebo viacero spracovaní týchto údajov. Spoločnosť AD Tyres nikdy nezhromažďuje údaje dotknutých osôb nepriamo, t. j. zo zdroja tretej strany.

Spoločnosť AD Tyres, ktorej kontaktné údaje sú uvedené vyššie, je zodpovedná za spracovanie údajov, pokiaľ určuje účely a prostriedky tohto spracovania.

V prípade niektorých bankových údajov sa spoločnosť AD Tyres delí o zodpovednosť za spracovanie s GoCardless SAS, zjednodušenou akciovou spoločnosťou zapísanou v parížskom obchodnom registri pod číslom 834422180, ktorej sídlo sa nachádza na 7 rue de Madrid v Paríži (75008). Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť GoCardless spracúva vaše bankové údaje a vaše práva na ochranu údajov, nájdete tu.

Pokiaľ ide o určité údaje o prehliadaní zhromaždené prostredníctvom súborov cookie, spoločnosť AD Tyres zdieľa zodpovednosť za ich spracovanie so spoločnosťami tretích strán, ktorých zoznam a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke o súboroch cookie.

Spoločnosť AD Tyres vymenovala úradníka pre ochranu údajov podľa článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "GDPR"), ktorého kontaktné údaje sú uvedené na dpo@maxityre.com.

Údaje zhromaždené spoločnosťou AD Tyres konkrétne spracúva pobočka spoločnosti AD Tyres so sídlom na území Malty, a to AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrovaná pod číslom OC 1277, ktorej sídlo sa nachádza na adrese Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Tieto spracovania údajov sa preto považujú za vykonané na území Európskej únie podľa odôvodnenia 22 a článku 3 ods. 1 GDPR a podliehajú týmto právnym predpisom.

Okrem toho sa na spracúvanie údajov vzťahuje aj maltský zákon o ochrane údajov z roku 2018 (Cap 586) na základe článku 4 ods. 2 písm. a) tohto zákona.

Vyzývame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady") a vzali na vedomie ich obsah.

2. AKÁ JE DEFINÍCIA POJMOV S VEĽKÝM ZAČIATOČNÝM PÍSMENOM?

Slová alebo výrazy začínajúce veľkým písmenom majú nižšie uvedenú definíciu.

AD Tyres
znamená spoločnosť uvedenú v prvom odseku článku 1.
Charta
má definíciu uvedenú včlánku 1.
Účet zákazníka
znamená účet, ktorý si musí vytvoriť každý zákazník.
Údaje
znamená akýkoľvek osobný údaj, t. j. akúkoľvek informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom sa rozumie, že identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Bankové údaje
má definíciu uvedenú včlánku 4.
Údaje o objednávke
má definíciu uvedenú včlánku 4.
Navigačné údaje
má definíciu uvedenú včlánku 4.
Technické údaje
má definíciu uvedenú včlánku 4.
Dotknutá(-é) osoba(-y)
má definíciu uvedenú včlánku 1.
Výrobok(y)
znamená pneumatiky alebo súvisiace produkty (ráfiky, reťaze atď.), ktoré spoločnosť AD Tyres ponúka na predaj na týchto stránkach.
GDPR
má definíciu uvedenú včlánku 1.
Webová lokalita
má definíciu uvedenú včlánku 1.
Liečba(y)
znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonávaných alebo nevykonávaných pomocou automatizovaných procesov a uplatňovaných na údaje, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo modifikácia, extrakcia, konzultácia, používanie, komunikácia prostredníctvom prenosu, šírenie alebo akákoľvek iná forma sprístupnenia, zosúladenie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
Vy
má definíciu uvedenú včlánku 1.

3. AKÝ JE ÚČEL CHARTY?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vám k dispozícii v čase zhromažďovania vašich údajov s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť spracovania vašich údajov, ktoré vykonáva spoločnosť AD Tyres, prostredníctvom poskytnutia stručných, ľahko dostupných a zrozumiteľných informácií formulovaných jasne a jednoducho.

V prípade, že niektoré z informácií nie sú dostatočne jasné, vyzývame vás, aby ste nás kontaktovali podľa vášho uváženia buď zaslaním e-mailu na adresu dpo@maxityre.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je dostupný tu.

Charta sa vzťahuje na vaše údaje, ktoré spoločnosť AD Tyres zhromažďuje a spracúva v rámci nasledujúcich činností a pre ktoré je AD Tyres správcom údajov:

 • Vaše používanie Stránky vrátane jej prehliadania;
 • vytvorenie a používanie Vášho zákazníckeho účtu prostredníctvom Stránky;
 • nákup produktov ponúkaných spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom Stránky; alebo
 • akýkoľvek kontakt so zákazníckym servisom.

Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne iné spracúvanie údajov vykonávané v inom kontexte, ako je opísané vyššie, a pri ktorom spoločnosť AD Tyres nie je správcom údajov.

4. AKÉ ÚDAJE SA ZBIERAJÚ?

ÚDAJE ZHROMAŽDENÉ NA VÝSLOVNÚ ŽIADOSŤ SPOLOČNOSTI AD TYRES

Spoločnosť AD Tyres výslovne žiada o zhromažďovanie vašich údajov v rôznych obdobiach a najmä počas :

 • používanie Stránok;
 • zadaním objednávky na Stránke;
 • vytvorenie zákazníckeho účtu na Stránke; alebo
 • akúkoľvek komunikáciu so zákazníckym servisom.

Zhromaždené údaje (ďalej len "údaje o objednávke" ) pozostávajú najmä z :

 • Vaše meno ;
 • Vaše meno ;
 • Váš dátum narodenia ;
 • Vaša poštová adresa ;
 • Vaša e-mailová adresa ;
 • Vaše telefónne číslo ;
 • Vaša krajina ;
 • Vaše intrakomunitárne číslo DPH.

Na účely platby tieto údaje zhromaždené na našu výslovnú žiadosť (ďalej len "bankové údaje") pozostávajú z čísla vašej kreditnej karty, dátumu skončenia platnosti a CVC (alebo vizuálneho kryptogramu umiestneného na zadnej strane karty), ktoré sa prenášajú poskytovateľom platobných služieb: Checkout.com, Hipay alebo Braintree.

Na správu inkás prostredníctvom vášho IBAN používame GoCardless. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť GoCardless spracúva vaše bankové údaje a vaše práva na ochranu údajov, nájdete tu.

Niektoré údaje o objednávke (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, krajina, e-mailová adresa) a bankové údaje sú potrebné na uzavretie zmluvy so spoločnosťou AD Tyres. Ak nám tieto údaje z Vašej strany neoznámite, zabráni to dokončeniu Vašej objednávky.

ÚDAJE AUTOMATICKY ZBIERANÉ REKLAMNÝMI PNEUMATIKAMI

Spoločnosť AD Tyres môže zhromažďovať niektoré vaše údaje automaticky, najmä počas vašej navigácie na webovej stránke, prostredníctvom vášho zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.). Tieto údaje sa môžu zhromažďovať aj v prípade, že nedôjde k zadaniu objednávky. Toto zhromažďovanie sa spravidla vykonáva pomocou súborov cookie.

Tieto údaje (ďalej len "technické údaje" ) pozostávajú najmä z :

 • Vaša IP adresa (identifikačné číslo pridelené Vášmu zariadeniu v rámci jeho pripojenia k internetu) ;
 • Vaša adresa MAC (fyzické identifikačné číslo uložené na sieťovej karte alebo sieťovom rozhraní) ;
 • Vaše číslo IMEI (identifikačné číslo mobilného telefónu) ;
 • operačný systém vášho zariadenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atď.);
 • Váš mobilný operátor ;
 • Váš poskytovateľ internetových služieb ;
 • prehliadač, ktorý používate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atď.); alebo
 • časové pásmo, ktoré používa vaše zariadenie.

Údaje automaticky zhromažďované prostredníctvom vášho zariadenia pozostávajú aj z údajov o vašom prehliadaní (ďalej len "údaje o prehliadaní "), ako sú:

 • navštívené stránky;
 • dátum Vašej návštevy;
 • čas strávený na každej navštívenej stránke;
 • aktivované odkazy;
 • ponuky, ktoré ste konzultovali;
 • produkty, ktoré hľadáte;
 • objednávky, ktoré ste zadali, alebo
 • Vaše spotrebiteľské návyky týkajúce sa výrobkov.

5. PREČO SA VAŠE ÚDAJE POUŽÍVAJÚ?

Osobné údaje sa môžu spracúvať len vtedy, ak sa spracúvanie zakladá na :

 • právny dôvod uvedený v článku 6 ods. 1 GDPR (súhlas, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov, úloha vo verejnom záujme alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa) a
 • výslovný, legitímny účel ( účely) určený (určené) prevádzkovateľom.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam spracúvania vykonávaného spoločnosťou AD Tyres s účelom, právnym odôvodnením a príslušnými údajmi pre každé z nich.

Názov liečbyCielePrávne odôvodneniePríslušné údaje
Objednávanie
 • Vytvorenie zákazníckeho účtu
 • reagovať na všetky Vaše žiadosti o zadanie objednávky
 • Zohľadnenie a vykonanie Vašej objednávky
 • Vykonanie dodávky a prípadne aj montáže
Zmluva
 • Údaje o objednávke
Jedna transakcia kreditnou kartou
 • Vykonajte platbu Vašej objednávky
 • Správa zamietnutých bankových transakcií
Zmluva
 • Bankové údaje (CB)
Uľahčenie budúcich nákupov
 • Uloženie bankových údajov na uľahčenie budúcich nákupov
Súhlas
 • Bankové údaje (CB)
Priame inkaso SEPA
 • Odoslanie vášho IBAN poskytovateľovi GoCardless
Zmluva
 • Bankové údaje (IBAN)
Nároky na platby
 • vybavovať prípadné sťažnosti držiteľa kreditnej karty použitej na úhradu objednávky.
Zmluva
 • Bankové údaje
Popredajný servis
 • Správa sťažností
 • oznámiť zmenu charty alebo všeobecných podmienok predaja
 • Spravovať vzťahy so zákazníkmi (požiadavky, pripomienky a návrhy) po objednávke
 • Správa náhrad
Zmluva
 • Údaje o objednávke
 • Bankové údaje
Newsletter (vrátane komerčných ponúk AD Tyres)
 • Prihláste sa na odber nášho newslettera (vrátane komerčných ponúk AD Tyres)
Súhlas
 • Objednávacie údaje (e-mailová adresa)
Cielená reklama
 • Prispôsobenie našich reklamných správ vašim potrebám a zvyklostiam
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Skúsenosti používateľov
 • prispôsobiť Vaše skúsenosti s Webovými stránkami podľa Vašich potrieb a zvyklostí.
 • Zrýchlenie navigácie na stránke
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Štatistika
 • Vykonávanie a analýza štatistických štúdií
Oprávnený záujem (1 ) a súhlas (cookie)
 • Údaje o objednávke
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Kvalita
 • Analyzovať technické problémy, ktoré sa vyskytli pri používaní stránky.
 • Zisťovanie anomálií v informačnom systéme
Oprávnený záujem (2)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Podvody
 • Odhaľovanie falšovania a technologických podvodov
Oprávnený záujem (3)
 • Údaje o objednávke
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje

(1 ) Oprávneným záujmom spoločnosti AD Tyres je možnosť vyhodnocovať a zlepšovať sa vďaka štatistickému nástroju.

(2 ) Oprávneným záujmom spoločnosti AD Tyres je zabezpečiť kvalitu svojich služieb.

(3 ) Oprávneným záujmom spoločnosti AD Tyres je predchádzať podvodom.

6. AKO DLHO SA BUDÚ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Spoločnosť AD Tyres sa snaží uchovávať Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené lehoty uchovávania jednotlivých typov údajov v závislosti od spracovania, na ktoré sa používajú.

ÚdajeLiečbaTrvanlivosť v aktívnej báze (1)Obdobie medziskladovania (2)
Údaje o objednávkeObjednávanie3 roky od poslednej objednávkyn/a*
Popredajný servis3 roky od poslednej objednávkyn/a
Newsletteraž do zrušenia odberu alebo 3 roky od posledného prihlásenia do zákazníckeho účtu, ak je to skôr.n/a
Štatistika3 roky od poslednej objednávkyn/a
Podvodyn/a5 rokov od zhromaždenia príslušných údajov
Bankové údaje(3)Transakcia (CB)Do úplného zaplatenia objednávkyn/a
Nároky na platbyn/a13 mesiacov od dátumu odpísania
alebo
15 mesiacov v prípade odloženej platby
Popredajný servisDo uplynutia lehoty, počas ktorej sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje uhradiť Vám náklady na objednávku (najmä lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo lehoty na zrušenie objednávky)n/a
SEPA inkaso (IBAN)Čas odoslania IBAN do GoCardlessn/a
Uľahčenie následných nákupov (CB)Do odvolania súhlasu alebo do skončenia platnosti bankovej karty, ak nastane skôr.n/a
Technické údajeCielená reklamaPozri Cookiesn/a
Skúsenosti používateľov
Kvalita
Štatistika
Podvody
Navigačné údajeCielená reklamaPozri Cookiesn/a
Skúsenosti používateľov
Kvalita
Štatistika
Podvody

* n/a znamená, že sa neuplatňuje.

(1 ) Aktívne uchovávanie je uchovávanie príslušných údajov v databáze používanej na účely príslušného spracúvania.

(2 ) Medziperiodická archivácia spočíva v uchovávaní údajov za podmienok obmedzeného prístupu (i) buď v osobitnej archivačnej základni oddelenej od aktívnej základne s prístupom obmedzeným len na osoby, ktoré majú záujem o nich vedieť z titulu svojej funkcie, (ii) alebo v aktívnej základni za predpokladu, že archivované údaje sú izolované prostredníctvom logického oddelenia (riadenie prístupových práv a oprávnení), aby boli neprístupné osobám, ktoré už nemajú záujem o ich spracovanie.

(3 ) Bankové údaje nikdy neuchováva spoločnosť AD Tyres, ale jej platobní partneri (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless v závislosti od prípadu).

7. S KÝM SA VAŠE ÚDAJE ZDIEĽAJÚ?

Spoločnosť AD Tyres môže zdieľať niektoré vaše údaje s inými subjektmi uvedenými nižšie. V každom prípade bude spoločnosť AD Tyres zdieľať tieto údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie účelu (účelov) spracovania vašich údajov spoločnosťou AD Tyres alebo na zabezpečenie presného a legitímneho účelu (účelov) definovaného týmto príjemcom.

SUBJEKTY SKUPINY, DO KTOREJ PATRIA AD Tyres

Spoločnosť AD Tyres môže zdieľať niektoré Vaše údaje s inými subjektmi skupiny, do ktorej spoločnosť AD Tyres patrí, aby Vás lepšie poznala. Na tieto ďalšie subjekty sa vzťahujú podobné záväzky ako na spoločnosť AD Tyres, pokiaľ ide o ochranu vašich údajov.

SUBDODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

Spoločnosť AD Tyres môže zdieľať niektoré z vašich údajov so subdodávateľmi a/alebo poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí sa používajú v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb spoločnosti AD Tyres prostredníctvom týchto stránok. Zdieľanie vašich údajov s týmito subjektmi je potrebné na vykonanie vašej objednávky. Spoločnosť AD Tyres zdieľa iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie úloh zverených týmto subjektom po tom, ako zmluvne zabezpečí, že záväzky týchto subjektov sú rovnako vysoké ako záväzky prijaté v tejto charte, pokiaľ ide o ochranu vašich údajov.

Ide najmä o tieto subjekty:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing technológií)
 • OVH (hosting webových stránok)
 • HOTJAR (analytický súbor cookie)
 • GOOGLE (reklamný súbor cookie)
 • MICROSOFT (reklamný súbor cookie)
 • CHECKOUT.COM (poskytovateľ platobných služieb)
 • HIPAY (poskytovateľ platobných služieb)
 • BRAINTREE (poskytovateľ platobných služieb)
 • GOCARDLESS (poskytovateľ platobných služieb)
 • DPD (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • GLS (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • UPS (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • DHL (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • SEUR (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • CHRONOPOST (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • BOOMERANG (poskytovateľ doručovacích služieb)
 • TNT (poskytovateľ doručovacích služieb)

VÝNIMOČNÉ PRÍPADY

Spoločnosť AD Tyres môže výnimočne zdieľať vaše údaje v nasledujúcich prípadoch: (i) v súvislosti s fúziou, akvizíciou celej spoločnosti AD Tyres alebo jej časti, prevodom aktív alebo akoukoľvek inou podobnou transakciou, (ii) ak takéto zdieľanie vyžaduje zákon, nariadenie, príslušný súdny alebo správny orgán; alebo (iii) na ochranu práv a/alebo bezpečnosti jednotlivca, na prevenciu alebo prijatie opatrení týkajúcich sa nezákonných alebo podozrivých nezákonných činností alebo na ochranu práv, majetku a bezpečnosti webovej stránky AD Tyres; (iv) na plnenie a zabezpečenie záväzkov prijatých spoločnosťou AD Tyres vo Vašom záujme v rámci tejto charty.

8. PRENÁŠAJÚ SA VAŠE ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE?

Vaše údaje sa spracúvajú a uchovávajú predovšetkým na území Malty, ktorá sa nachádza v Európskej únii.

Prístup k týmto údajom má však spoločnosť AD Tyres so sídlom v Andorrskom kniežatstve mimo Európskej únie.

Európska komisia rozhodnutím z 19. októbra 2010 vyhlásila, že Andorra sa považuje za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

Okrem toho spoločnosť AD Tyres nemôže vylúčiť, že vaše údaje môžu byť prenesené na iné územia mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a najmä na územia, kde je úroveň ochrany osobných údajov nižšia ako v Európskej únii.

V druhom prípade sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje overiť existenciu opatrení alebo prijať primerané opatrenia na zabezpečenie uspokojivej úrovne ochrany vašich údajov, ako napríklad :

 • rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti príslušnej krajiny;
 • štandardné zmluvné doložky Európskej komisie alebo štandardné zmluvné doložky prijaté dozorným orgánom, ktorým príjemca podlieha a ktorých kópiu si môžete vyžiadať, ak boli formálne podpísané;
 • interné pravidlá spoločnosti;
 • schválený kódex správania alebo schválený certifikačný systém (vrátane záväzného a vynútiteľného záväzku príjemcu mimo EÚ uplatňovať primerané záruky);
 • administratívna dohoda alebo právne záväzný a vynútiteľný text, ktorý umožňuje spoluprácu medzi orgánmi verejnej moci.

Pokiaľ ide o týchto hlavných partnerov spoločnosti AD Tyres, krajiny určenia údajov a príslušné prijaté ochranné opatrenia sú uvedené nižšie.

PríjemcoviaKrajinaZáruky
GCGFrancúzskoEurópska únia
OVHNemeckoEurópska únia
HOTJARMaltaEurópska únia
GOOGLESpojené štáty americkéŠtandardná zmluvná doložka a certifikácia Privacy Shield
MICROSOFTSpojené štáty americkéŠtandardná zmluvná doložka a certifikácia Privacy Shield
CHECKOUT.COMSpojené kráľovstvoRozhodnutie o vhodnosti z 28. júna 2021
HIPAYFrancúzskoEurópska únia
BRAINTREESpojené štáty americkéŠtandardná zmluvná doložka a certifikácia Privacy Shield
GOCARDLESSSpojené kráľovstvoRozhodnutie o vhodnosti z 28. júna 2021
DPDFrancúzskoEurópska únia
GLSHolandskoEurópska únia
UPSSpojené štáty americkéŠtandardná zmluvná doložka a certifikácia Privacy Shield
DHLNemeckoEurópska únia
SEURŠpanielskoEurópska únia
CHRONOPOSTFrancúzskoEurópska únia
BOOMERANGFrancúzskoEurópska únia
TNTHolandskoEurópska únia

9. AKO SÚ VAŠE ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Spoločnosť AD Tyres zaviedla primerané fyzické, technické, administratívne a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným alebo nezákonným prístupom, použitím, stratou, náhodným zničením, poškodením, krádežou alebo šírením.

Spoločnosť AD Tyres napriek svojmu neustálemu úsiliu nemôže zaručiť výsledok, pokiaľ ide o bezpečnosť vašich údajov, a vyzýva vás, aby ste nahlásili akékoľvek problémy, o ktorých viete.

V takomto prípade môžete kontaktovať zákaznícky servis, a to buď zaslaním e-mailu na adresu dpo@maxityre.com, alebo pomocou kontaktného formulára, ktorý je dostupný tu.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a na túto službu sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania spoločnosti Google.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

V súlade s platnými právnymi predpismi máte v súvislosti so svojimi údajmi nižšie uvedené práva:

 • právo na prístup k vašim údajom:

  Ide o možnosť získať od spoločnosti AD Tyres potvrdenie, že údaje, ktoré sa vás týkajú, sa spracúvajú alebo nespracúvajú, ako aj prístup k uvedeným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely, kategórie údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, doba uchovávania alebo kritériá na určenie tejto doby, vaše práva týkajúce sa týchto údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a prípadne zdroj zhromažďovania údajov a existencia automatizovaného rozhodovania na základe týchto údajov.

  V prípade prenosu vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii máte tiež právo byť informovaní o vhodných zárukách týkajúcich sa takéhoto prenosu.

  V súlade s právom na prístup vám spoločnosť AD Tyres poskytne kópiu údajov a za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podáte žiadosť elektronicky, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej forme, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 • právo na opravu vašich údajov:

  Ide o možnosť, aby ste od spoločnosti AD Tyres čo najskôr získali opravu svojich údajov, ktoré by boli nepresné alebo vzhľadom na účely spracovania neúplné (na tento účel môžete poskytnúť dodatočné vyhlásenie);

 • právo na vymazanie vašich údajov:

  Ide o možnosť, aby ste od spoločnosti AD Tyres čo najskôr získali vymazanie vašich údajov z jedného z nasledujúcich dôvodov:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo sa spracúvajú iným spôsobom;
  • odvoláte svoj súhlas, na ktorom je založené spracúvanie týchto údajov, za predpokladu, že neexistuje iný právny základ pre toto spracúvanie;
  • Namietate proti spracovaniu týchto údajov za podmienok uvedených nižšie v súvislosti s vaším právom namietať;
  • údaje boli spracované nezákonne;
  • údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, ktorej spoločnosť AD Tyres podlieha, alebo
  • údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti pre deti.

  Ak spoločnosť AD Tyres zverejnila údaje, ktorých vymazanie sa požaduje, prijmú sa primerané kroky, vrátane technických krokov, s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu, s cieľom informovať správcov údajov, ktorí údaje spracúvajú, že ste ich požiadali o vymazanie akéhokoľvek odkazu na údaje alebo akejkoľvek kópie alebo reprodukcie údajov.

  Toto právo na výmaz sa neuplatňuje v rozsahu, v akom je spracúvanie nevyhnutné:

  • uplatňovať právo na slobodu prejavu a informácií;
  • na splnenie právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie a ktorá je stanovená v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na vykonanie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
  • na archívne účely vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo vážne ohrozí dosiahnutie účelu uvedeného spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo namietať proti spracovaniu vašich údajov:

  Ide o možnosť namietať proti spracúvaniu Vašich údajov, ktoré spoločnosť AD Tyres vykonáva na základe oprávneného záujmu (vrátane profilovania založeného na tomto odôvodnení), ak toto spracúvanie nie je v skutočnosti spoločnosťou AD Tyres odôvodnené legitímnymi a presvedčivými dôvodmi, ktoré by prevažovali nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Týka sa to aj možnosti namietať proti spracovaniu na účely prieskumu (vrátane profilovania, ak je spojené s takýmto prieskumom).

  Napokon, pokiaľ ide o spracúvanie na štatistické účely, máte možnosť namietať proti takémuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie úloh verejného záujmu.

 • právo obmedziť spracúvanie vašich údajov:

  Ide o možnosť, aby ste od spoločnosti AD Tyres získali obmedzenie spracovania v jednom z nasledujúcich prípadov:

  1. počas obdobia potrebného na overenie presnosti údajov spoločnosťou AD Tyres, ak spochybňujete presnosť údajov;
  2. namietate proti vymazaniu údajov z nezákonného spracovania a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania;
  3. údaje už nie sú pre spoločnosť AD Tyres užitočné v kontexte účelov spracúvania, ale sú pre vás naďalej potrebné v kontexte určenia, výkonu alebo obhajoby zákonných práv;
  4. po dobu nevyhnutnú na určenie, či oprávnené dôvody spoločnosti AD Tyres prevažujú nad vašimi, ak ste na tomto základe vzniesli námietku proti spracovaniu.

  V prípade obmedzenia spracúvania sa údaje môžu, s výnimkou uchovávania, spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôležitých dôvodov verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

  Spoločnosť AD Tyres vás bude informovať o zrušení obmedzenia pred jeho účinnosťou.

 • právo na prenosnosť vašich údajov:

  Ide o možnosť získať od spoločnosti AD Tyres oznámenie vašich údajov poskytnutých spoločnosti AD Tyres v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje inému subjektu (tento prenos vykonávate vy alebo, ak je to technicky možné, spoločnosť AD Tyres), a to v prípade, že sa spracúvanie vykonáva pomocou automatizovaných procesov a je založené na súhlase alebo na zmluve;

 • právo odvolať váš súhlas:

  Ide o možnosť, aby ste odvolali svoj súhlas so spracovaním vašich údajov, ktoré sa uskutočnilo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Ak si chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete nás kontaktovať, keď vám to bude vyhovovať:

 • alebo zaslaním e-mailu na adresu: dpo@maxityre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára tu.

V záujme čo najefektívnejšieho spracovania Vašej žiadosti Vás spoločnosť AD Tyres vyzýva, aby ste ju formulovali jasne a podrobne. V prípade akýchkoľvek pochybností o vašej totožnosti môže spoločnosť AD Tyres požiadať o doplňujúce informácie na potvrdenie vašej totožnosti.

K dispozícii máte aj :

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

  Ide o možnosť podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom máte obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo miesto, kde údajne došlo k porušeniu, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov, ktoré sa vás týka, predstavuje porušenie zákona.

Aby sme vám uľahčili uplatnenie tohto práva, pozývame vás, aby ste si pozreli zoznam dozorných orgánov tu.

11. AKO SPOLOČNOSŤ AD TYRES ZHROMAŽĎUJE ÚDAJE O MALOLETÝCH?

Výrobky, ktoré spoločnosť AD Tyres predáva na svojich stránkach, nie sú určené pre neplnoleté osoby. Spoločnosť AD Tyres preto nespracúva žiadne údaje týkajúce sa neplnoletých osôb ani nepredpokladá, že by sa údaje návštevníkov stránky alebo jej zákazníkov priamo alebo nepriamo týkali neplnoletých osôb.

12. ČO SO SÚBORMI COOKIE A INÝMI PODOBNÝMI TECHNOLÓGIAMI SLEDOVANIA?

Spoločnosť AD Tyres používa súbory cookie a iné podobné technológie, ktoré môžu zhromažďovať niektoré vaše údaje. Tieto súbory cookie nám umožňujú zlepšiť vaše skúsenosti s prehliadaním stránok, poskytujú nám informácie o prevádzke a kvalite našich stránok a pomáhajú pri poskytovaní cielenej reklamy.

Spoločnosť AD Tyres získava váš predchádzajúci súhlas prostredníctvom bannera na domovskej stránke Webu, keď sa prvýkrát pripojíte k týmto počítačovým nástrojom. Spoločnosť AD Tyres opätovne požiada o váš súhlas za rovnakých podmienok na konci trinásťmesačného obdobia od predchádzajúceho získania vášho súhlasu.

Spoločnosť AD Tyres Vás vyzýva, aby ste si pre ďalšie informácie pozreli stránku "Cookies" na jej webovej stránke.

13. AKO BUDETE INFORMOVANÍ O ZMENÁCH CHARTY?

AD Tyres môže pravidelne upravovať túto chartu s cieľom zohľadniť legislatívny vývoj týkajúci sa ochrany vašich údajov.

Spoločnosť AD Tyres vás bude informovať o akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách prostredníctvom oznámenia zaslaného na vašu e-mailovú adresu a/alebo prostredníctvom oznámenia zobrazeného na stránke.

14. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ?

Spoločnosť AD Tyres je vám plne k dispozícii, aby vám odpovedala na všetky otázky týkajúce sa tejto charty.

Ak nás chcete kontaktovať, môžete sa k nám pripojiť v čase, keď vám to vyhovuje:

 • alebo zaslaním e-mailu na adresu: dpo@maxityre.com
 • alebo vyplnením kontaktného formulára tu.