Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné princípy
 2. Aká je definícia veľkých písmen?
 3. Charta za čo?
 4. Na aké zákonné odôvodnenie zhromažďuje a používa vaše údaje spoločnosť AD Tyres?
 5. Aké údaje sa zhromažďujú?
 6. Ako sa používajú vaše údaje?
 7. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?
 8. S kým zdieľate svoje údaje?
 9. Prenášajú sa vaše údaje mimo Európskej únie?
 10. Ako sú vaše údaje chránené?
 11. Aké sú vaše práva?
 12. Ako zhromažďujú pneumatiky spoločnosti AD údaje pre maloleté?
 13. A čo súbory cookie a podobné sledovacie technológie?
 14. Niektoré ďalšie prvky na sociálnych sieťach
 15. Niektoré ďalšie prvky geolokácie
 16. Aké sú dôsledky aktivácie externého odkazu
 17. Ako vás budú informovať o zmenách v charte?
 18. Ako nás kontaktovať?

1. Všeobecné princípy

Spoločnosť AD Tyres international SLU, založená v súlade s andorrským právom vo forme societat limitada unipersonal so základným imaním vo výške 1.000.000 EUR, zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností v Andorre pod číslom 16339, so sídlom na Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorrské Kniežatstvo), cm(a)adtyre.com, telefónne číslo: +376 810 888, (ďalej len „AD Tyres“) vykonáva svoju elektronickú obchodnú činnosť prostredníctvom internetových stránok https://www.maxityre.sk (ďalej „Stránky“) zameranú na predaj pneumatík a pridružených výrobkov.

V rámci svojej činnosti je spoločnosť AD Tyres nútená online alebo telefonicky zhromažďovať Údaje umožňujúce priamu alebo nepriamu identifikáciu zákazníkov, používateľov Stránok či tretích osôb (ďalej len bez rozlíšenia „Dotknuté osoby“, alebo „Vy“) a zabezpečovať tak Spracovávanie týchto údajov.

Tieto údaje spracováva pobočka spoločnosti AD Tyres zriadená na území de Malty, konkrétne AD TYRES INTERNATIONAL EU, zapísaná pod číslom OC 1277, so sídlom na sis Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Spracovanie údajov sa považuje za vyhotovené na území Európskej únie na základe Odôvodnenia 22 a článku 3.1 Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) a tejto legislatíve aj podlieha.

Okrem toho možno Maltskú zákonnú úpravu týkajúcu sa Ochrany osobných údajov z roku 2018 (§ 586) uplatniť aj na Spracovanie osobných údajov a to na základe platnosti článku 4(2)(a) vyššie uvedeného zákona.

AD Tyres prikladá zhode Spracovania osobných údajov s platnou legislatívou a predovšetkým s maltskou zákonnou úpravou o Ochrane osobných údajov roku2018 (§ 586) a Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) kľúčovú dôležitosť.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali Chartu o ochrane dôverných údajov (ďalej len „Charta“) a s jej obsahom sa oboznámili.

2. Aká je definícia veľkých písmen?

Slová alebo frázy, ktoré začínajú veľkým písmenom, majú nižšie uvedenú definíciu.

AD Tyres
znamená spoločnosť uvedenú v prvom odseku Článok 1 .
Charter
má definíciu uvedenú v článku 1 .
Klientsky účet
je účet, ktorý môže zo stránky vytvoriť ktorýkoľvek zákazník https://www.maxityre.sk/create-account.
Všeobecné podmienky predaja
znamená všeobecné podmienky predaja pneumatík AD prístupných na adrese https://www.maxityre.sk/general-terms.
Údaje
znamená akékoľvek osobné údaje, ktoré znamenajú všetky informácie podávanie správ identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba s vedomím, že táto osoba je - identifikovateľné priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je napr meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo na jednom alebo niekoľko špecifické prvky špecifické pre jeho fyzikálne, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské.
Bankové údaje
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje o objednávke
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Geolokačné údaje
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Navigačné údaje
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje tretích strán
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Data editora služieb
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Údaje tretích strán
má definíciu uvedenú v článku 5 .
Príslušná osoba (osoby)
má definíciu uvedenú v článku 1 .
Produkt (y)
znamená pneumatické alebo súvisiace výrobky (ráfiky, reťaze atď.) navrhnuté predaj od spoločnosti AD Tyres na webe.
RGDP
má definíciu uvedenú v článku 1 .
Site
má definíciu uvedenú v článku 1 .
Ošetrenie (ošetrenia)
sa vzťahuje na všetky operácie alebo skupiny operácií, ktoré sa vykonávajú alebo nepoužívajú automatizované procesy a aplikované na údaje, ako napríklad zber, registrácia, organizácie, štruktúrovanie, zachovanie, prispôsobenie alebo úprava, extrakcia, konzultácia, používanie, komunikácia prostredníctvom prenosu, šírenia alebo akejkoľvek inej formy ustanovenia zmierenie alebo prepojenie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
Vy
má definíciu uvedenú v článku 1 .

3. Charta o tom, čo robiť?

Táto charta je k dispozícii počas zhromažďovania vašich údajov, aby sa zabezpečilo úplné znenie Transparentnosť spracovania vašich údajov prostredníctvom AD Tyres poskytovaním a informácie stručné, ľahko dostupné, ľahko zrozumiteľné a formulované jasným a jednoduchým spôsobom.

V prípade, že niektorá z informácií nie je dostatočne jasná, pozývame vás kontakt podľa vášho želania buď zaslaním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com alebo prostredníctvom prístupný kontaktný formulár tu .

Charta sa vzťahuje na vaše údaje zhromaždené a spracované spoločnosťou AD Tyres v nasledujúcich činnostiach a pre ktoré je spoločnosť AD Tyres správcom spracovania:

 • Vaše používanie stránky vrátane jednoduchej navigácie na nej;
 • vytvorenie a použitie vášho klientskeho účtu prostredníctvom tejto stránky;
 • nákup produktov ponúkaných spoločnosťou AD Tyres prostredníctvom tejto stránky; alebo
 • akýkoľvek kontakt so zákazníckym servisom.

Táto charta sa nevzťahuje na žiadne iné spracovanie údajov vykonané v inom kontexte ako že popísané vyššie.

Charta sa nevzťahuje na žiadne ďalšie spracovanie údajov, za ktoré spoločnosť AD Tyres nie je zodpovedná z Liečbu.

4. Aké právne odôvodnenie zhromažďuje a používa spoločnosť AD Tyres vaše údaje?

Vďaka pneumatikám AD je čestné zhromažďovať a spracúvať vaše údaje iba na základe jedného z nich nasledujúce právne odôvodnenia:

 • Váš súhlas : Toto je jasný pozitívny akt od vás, ktorým prejavujete z slobodným, konkrétnym, osvieteným a jednoznačným spôsobom Váš súhlas so spracovaním vašich údajov;
 • Plnenie zmluvy : je to nevyhnutný zber a spracovanie vašich údajov pre vykonanie kúpnej zmluvy medzi vami a AD Pneumatikami alebo predzmluvné opatrenia poskytnuté pre vás žiadosť (akákoľvek žiadosť od vás pred objednávkou a podaná pre objednávku);
 • Oprávnený záujem : ide o zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov na účely záujmy legitímne práva, ktoré uplatňuje spoločnosť AD Tyres alebo tretia strana (napr. vyhľadávanie, predchádzanie podvodom atď.), menej vaše záujmy alebo základné slobody a práva, ktoré by vyžadovali ochranu pred vašimi Údaje (napr. Súkromie alebo sloboda podnikania);
 • Zákonná povinnosť : je to zber a spracovanie vašich údajov uložených v službe AD Tyres akýmkoľvek právnym alebo regulačným ustanovením alebo súdnym alebo správnym subjektom (napr povinnosti uložené krajinou, v ktorej chcete navštíviť).

5. Aké údaje sa zhromažďujú?

Dáta zhromaždené na výslovnú žiadosť pneumatík AD

AD Tyres Výslovne požadujete zhromažďovanie svojich údajov v rôznom čase, najmä keď z

 • používanie stránky vrátane jednoduchej navigácie na stránke;
 • dokončenie objednávky na Stránke;
 • vytvorenie klientskeho účtu na Stránke; alebo
 • akákoľvek komunikácia so zákazníckym servisom.

Ak na webe urobíte objednávku v mene tretej strany, súhlasíte s tým, že budete komunikovať a komunikovať zaručiť súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov poskytnutými údajmi.

Tieto zozbierané údaje (ďalej len údaje o objednávkach ) pozostávajú z:

 • Vaše meno;
 • Vaše meno;
 • Dátum narodenia;
 • Vaša poštová adresa;
 • Vaša e-mailová adresa;
 • Vaše telefónne číslo;
 • Vaša krajina;
 • Vaše IČ DPH v rámci Spoločenstva.

Pokiaľ ide o platbu, tieto údaje sa zhromažďujú na našu výslovnú žiadosť (ďalej len " údaje" Bankovníctvo ") pozostáva z čísla vašej kreditnej karty, dátumu exspirácie a CVC (alebo kryptogramu) na zadnej strane mapy).

Na správu vašich výberov používame GoCardless. K dispozícii sú ďalšie informácie o tom, ako GoCardless spravuje vaše osobné informácie a práva na ochranu údajov vrátane vášho práva na vznesenie námietok: here .

Niektoré údaje o objednávke (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, krajina, e-mailová adresa) a Bankové údaje podmieňujú uzavretie zmluvy so spoločnosťou AD Tyres. Z toho vyplýva, že akékoľvek zdržanie sa hlasovania zo strany Váš podiel na týchto údajoch vám zabráni dokončiť vašu objednávku.

Údaje automaticky zhromažďované spoločnosťou AD Tyres

AD Tyres sa zhromažďujú, najmä počas vašej navigácie na Stránke, niektoré z vašich údajov spoločnosti automaticky prostredníctvom zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.). títo dáta je možné zbierať, aj keď nie je objednávka.

Tieto údaje (ďalej len "technické údaje ") pozostávajú z:

 • Vaša adresa IP (identifikačné číslo pridelené vášmu zariadeniu ako súčasť jeho pripojenia k Internet);
 • Vaša adresa MAC (fyzické identifikačné číslo uložené na sieťovej karte alebo sieťovom rozhraní);
 • Vaše číslo IMEI (mobilné identifikačné číslo);
 • operačný systém vášho zariadenia (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS atď.);
 • Váš mobilný operátor;
 • Poskytovateľ internetových služieb;
 • prehľadávač, ktorý používate (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox atď.); alebo znovu
 • časové pásmo, ktoré používa vaše zariadenie.

Údaje zhromažďované automaticky prostredníctvom vášho zariadenia tiež pozostávajú z údajov o Vaša navigácia (ďalej len Navigačné údaje ), napríklad:

 • navštívené stránky;
 • dátum vašej návštevy;
 • čas strávený na každej navštívenej stránke;
 • odkazy, ktoré ste aktivovali;
 • ponuky, ktoré ste si prezerali;
 • hľadané produkty;
 • príkazy, ktoré ste zadali; alebo znovu
 • Vaše návyky na spotrebu produktov.

Nakoniec, údaje zhromažďované automaticky prostredníctvom vášho zariadenia môžu stále pozostávať z vašich údajov. Geolokačné údaje (ďalej len " Geolokačné údaje "), keď je váš prístroj a / alebo Váš internetový prehliadač je nastavený na tento účel.

Údaje prenášané sociálnymi sieťami alebo inými vydavateľmi služieb spoločnosti Informácie o

AD Tyres môžu prípadne získať vaše údaje prostredníctvom prenosu vydaného vydavateľom a sociálna sieť (Facebook, Twitter atď.) alebo iní vydavatelia služieb informačnej spoločnosti najmä keď:

 • Vaša navigácia v priestore vyhradenom pre AD Tyres alebo na Stránke v konkrétnej sociálnej sieti;
 • Vaše používanie funkcií na Stránke, ktoré by boli prepojené so sociálnou sieťou alebo inej službe informačnej spoločnosti;
 • vytvorenie účtu klienta, ak sa rozhodnete zaregistrovať prevodom svojho účtu Údaje zo sociálnej siete (vrátane Facebooku) alebo vydavateľa služieb spoločnosti z informácie (vrátane spoločnosti Google).

Tieto údaje zhromažďuje spoločnosť AD Tyres prostredníctvom sociálnych sietí alebo iných poskytovateľov služieb internetu informačná spoločnosť (ďalej len " Údaje o vydavateľovi služieb") pozostávajú hlavne z :

 • Údaje o vašej objednávke zhromaždené príslušným vydavateľom služieb (vrátane fotografií z You); alebo
 • Technické údaje alebo navigačné údaje zhromaždené príslušným vydavateľom služieb.

V prípade, že si želáte obmedziť zber týchto údajov, ste vyzvaní, aby ste kontaktovali vydavateľ ovplyvnená služba alebo zmena nastavení ochrany osobných údajov vášho účtu, ktoré sú s ňou spojené service.

Údaje poskytnuté tretími stranami

AD Tyres môžu potrebovať zhromažďovanie vašich údajov prostredníctvom tretích strán, s ktorými spoločnosť AD Tyres udržiava právne a / alebo hospodárske vzťahy vrátane:

 • pridružené spoločnosti;
 • obchodní partneri; alebo znovu
 • ďalšie nezávislé zdroje.

Tieto údaje (ďalej len " údaje tretích strán ") pozostávajú najmä z identifikačných údajov alebo súvisí s použitím produktu alebo služby navrhovanej treťou stranou, ktorých údaje boli zhromaždené a spracované príslušnou treťou stranou

6. Ako sa používajú vaše údaje?

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hlavné charakteristiky ošetrení, ktoré vykonáva spoločnosť AD Tyres o vašich údajoch.

Ak chcete získať ďalšie informácie o účeloch alebo dotknutých údajoch, spoločnosť AD Tyres vás vyzýva, aby ste sa skontaktovali zákaznícky servis, podľa vášho želania, buď zaslaním e-mailu na adresu cm (a) adtyre.com alebo prostredníctvom uhol prístupný kontaktný formulár tu .

Názov liečbyÚčelPrávne odôvodnenieDotknuté údaje
poriadok
 • Odpovedzte na všetky svoje žiadosti o zadanie objednávky
 • Zohľadnite a vykonajte svoju objednávku
zmluva
 • Údaje objednávky
transakcie
 • Spustite svoj platobný príkaz
 • Spravujte odmietnutie bankových transakcií
zmluva
 • bankové údaje
Nároky na platby
 • Spravujte všetky nároky držiteľa karty použité počas internetu platba objednávky
zmluva
 • Bankové údaje (okrem HVAC)
Popredajný servis
 • Spravujte svoje sťažnosti
 • Oznámte zmenu charty alebo všeobecných podmienok predaja
 • Spravujte vzťahy so zákazníkmi (žiadosti, pripomienky a návrhy) po objednávke
 • Spravujte vrátenia peňazí
zmluva
 • Údaje objednávky
 • Bankové údaje (okrem HVAC)
zákaznícky účet
 • Uľahčite svoje následné objednávky tak, že sa už vyhnete novým prvkom oznámené AD Tyres
súhlas
 • Údaje objednávky
 • Bankové údaje (okrem HVAC)
newsletter
 • Spustite predplatné nášho spravodajcu
súhlas
 • Údaje o objednávke (e-mailová adresa)
AD Tyres obchodné ponuky
 • Uskutočňujte kampane priameho marketingu s výrobkami AD Tyres (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Legitímny záujem (1)
 • Údaje objednávky
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
 • Údaje vydavateľa služieb
 • Údaje tretích strán
Cielená reklama
 • Prispôsobte naše reklamné správy vašim potrebám a zvyklostiam, najmä na stránkach
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Užívateľská skúsenosť
 • Prispôsobte si skúsenosti so stránkami podľa svojich potrieb a zvyklostí
 • Urýchlite navigáciu na webe
Súhlas (cookies)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
Geolocation
 • Poskytnutie vyhľadávacieho nástroja na najbližšie zhromažďovacie stanice k vášmu pozície
súhlas
 • Geolokačné údaje
štatistika
 • Vykonávať a analyzovať štatistické štúdie
Oprávnený záujem (2) a súhlas (cookie)
 • Údaje objednávky
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
kvalita
 • Analyzujte technické problémy, ktoré sa vyskytli pri používaní lokality
 • Zistiť anomálie v informačnom systéme
Oprávnený záujem (3)
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje
podvod
 • Zistiť falšovanie a technologické podvody
Oprávnený záujem (4)
 • Údaje objednávky
 • Technické údaje
 • Navigačné údaje

(1) Oprávnený záujem je záujem uvedený v odôvodnení 47 RGPD, v ktorom sa uvádza: " Liečba osobné údaje na účely prieskumu možno považovať za údaje poskytnuté na účely odpovedať na oprávnený záujem ". Tento oprávnený záujem zahŕňa udržiavanie vzťahu pravidelné podnikanie s vami.

(2) Oprávnený záujem spoločnosti AD Tyres musí byť schopný sebahodnotiť a zlepšovať prostredníctvom štatistický nástroj.

(3) Oprávneným záujmom spoločnosti AD Tyres je zabezpečiť kvalitu jej služieb.

(4) Oprávneným záujmom spoločnosti AD Tyres je zabrániť podvodom.

7. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

AD Tyres umožňuje uchovávať vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje ich identifikáciu pre trvanie nepresahujúce čas potrebný na účely, na ktoré sa spracúvajú

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené doby uchovávania pre každý typ údajov podľa Ošetrenie, na ktoré sa používajú

DataLiečbaČas použiteľnosti v aktívnej databáze (1)Čas použiteľnosti v prechodnom archíve (2)
Údaje objednávkyporiadok5 rokov od poslednej objednávkyn / a
Popredajný servis5 rokov od poslednej objednávkyn / a
zákaznícky účet5 rokov od posledného prihlásenia do klientskeho účtu
alebo
Do odvolania súhlasu, ak k nemu došlo skôr
n / a
newsletterKým sa neodhlásiten / a
AD Tyres obchodné ponuky2 roky od poslednej objednávkyn / a
štatistika5 rokov od poslednej objednávky10 rokov od zhromaždenia príslušných údajov
podvodn / a10 rokov od zhromaždenia príslušných údajov
Bankové údaje
(okrem HVAC)
transakcieAž do úplného zaplatenia objednávkyn / a
Nároky na platbyn / a13 mesiacov od dátumu zaúčtovania na ťarchu účtu alebo
15 mesiacov v prípade odloženej platby
Popredajný servisDo uplynutia obdobia, na ktoré sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje vrátiť objednávku (vrátane lehota na odstúpenie od zmluvy alebo lehota na zrušenie objednávky)n / a
zákaznícky účet5 rokov od posledného prihlásenia do klientskeho účtu
alebo
Do odvolania súhlasu, ak k nemu dôjde pred dňom alebo
Do uplynutia platnosti bankových údajov, ak k nim predtým došlo
n / a
Technické údajeObchodná ponuka pneumatík ADPozrieť Cookiesn / a
Zacielené reklamy
Užívateľské skúsenosti
kvalita
štatistika
podvodn / aPozrieť Cookies
Navigačné údajeObchodná ponuka pneumatík ADPozrieť Cookiesn / a
Zacielené reklamy
Užívateľské skúsenosti
kvalita
štatistika
podvodn / aPozrieť Cookies
Geolokačné údajeGeolocationČas potrebný na označenie najbližšej montážnej stanicen / a
Údaje vydavateľa služiebAD Tyres obchodné ponuky2 roky od zberun / a
Údaje tretích stránAD Tyres obchodné ponuky2 roky od zberun / a

(1) Zachovanie aktívnej databázy spočíva v ochrane príslušných údajov v systéme základ použité na účely príslušného ošetrenia

(2) Intermediate archivácia je uchovávanie údajov za podmienok prístup obmedzené (i) v konkrétnej archívnej databáze oddelenej od aktívnej databázy s prístupom obmedzený iba tým, ktorí majú záujem vedieť o nich z dôvodu ich funkcie, (ii) v základni aktívny, ak sú archivované údaje izolované logickým oddelením (správa prístupových práv a nárokov), aby boli neprístupné pre ľudí, ktorí tak neurobili viac v záujme ich riešenia.

8. S kým zdieľate vaše údaje?

AD Tyres môžu zdieľať niektoré vaše údaje s inými entitami uvedenými nižšie. Vo všetkých V takom prípade spoločnosť AD Tyres zdieľa tieto údaje iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zaistenie alebo - účely spracovania vašich údajov v spoločnosti AD Tyres alebo na zabezpečenie presného účelu (- ov) a - legitímne adresy definované týmto príjemcom.

Subdodávatelia pneumatík AD

Spoločnosť AD Tyres musí zdieľať niektoré vaše údaje so svojimi subdodávateľmi, ktorí konajú najmä v rámec dodávok svojich výrobkov. Vyžaduje sa zdieľanie vašich údajov s týmito entitami vykonanie vašej objednávky. Spoločnosť AD Tyres zdieľa údaje iba striktne potrebné na vykonanie misia zverená svojim subdodávateľom po zmluvnom zabezpečení ich záväzkov tiež vyššie ako tie, ktoré sa uvádzajú v týchto zásadách ochrany vašich údajov.

Subjekty v skupine, do ktorej patria AD Tyres

AD Tyres bude zdieľať niektoré vaše údaje s inými subjektmi v skupine, do ktorej AD Tyres patrí patrí najmä aby sme vás lepšie spoznali. Tieto ďalšie subjekty podliehajú záväzkom podobným záväzkom z AD Tyres na ochranu vašich údajov.

Vydavatelia služieb tretích strán

AD Tyres bude zdieľať niektoré vaše údaje s vydavateľmi služieb tretích strán použitými v systéme rámec o dodávke Produktov pneumatík AD prostredníctvom Stránky (vydavatelia sociálnych sietí, služby spoločnosti) z informácie, hostiteľ atď.). Zdieľanie údajov s týmito editormi je potrebné pre operácie príslušné služby tretích strán. Spoločnosť AD Tyres zdieľa údaje iba striktne potrebné na používanie títo služby tretích strán. AD Tyres Vyzýva vás, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej z nich vydavatelia.

Výnimočné prípady

AD Tyres možno budú musieť zdieľať vaše údaje výnimočne v nasledujúcich prípadoch: (i) v systéme v súvislosti s fúziou, nadobudnutím celého alebo časti AD Pneumatík, postúpením aktív alebo akýchkoľvek iných podobná operácia, ii) ak je takéto rozdelenie uložené zákonom, iným právnym predpisom, súdnym orgánom alebo príslušný správny orgán; alebo (iii) chrániť práva a / alebo bezpečnosť jednotlivca, predchádzať alebo z konať proti nezákonným alebo údajne nezákonným činnostiam alebo obhajovať práva, vlastníctvo a bezpečnosť stránky AD Tyres; iv) s cieľom splniť a zaručiť záväzky, ktoré prijala AD Tyres vo vašom záujme v súvislosti s touto chartou

9. Prenášajú sa vaše údaje mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje spracovávame a ukladáme v zásade na území Malty, ktorá je územím nachádzajúcim sa v Európskej únii.

Aj napriek tejto skutočnosti je spoločnosť AD Tyres zriadená na území Andorrského Kniežatstva, ktoré sa nachádza mimo Európsku úniu, nútená k týmto údajom pristupovať.

Európska komisia svojim rozhodnutím z 19. októbra 2010 prehlásila, že Andorra sa považuje za krajinu, ktorá zabezpečuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z Európskej únie.

Avšak, spoločnosť AD Tyres nedokáže vylúčiť, či budú vaše osobné údaje prenášané na iné územia mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), najmä na územia, kde je stupeň ochrany osobných údajov v porovnaní s Európskou úniu nižší.

Za takéhoto predpokladu sa spoločnosť AD Tyres zaväzuje overovať zavedenie či prijať opatrenia s cieľom uspokojivej úrovne ochrany vašich osobných údajov ako je:

 • Rozhodnutie Európskej komisie o adekvátnej ochrane príslušnej krajiny;
 • typové zmluvné klauzuly Európskej komisie alebo typové zmluvné klauzuly, ktoré schválil kontrolný úrad a ktorým podlieha adresát;
 • vnútropodnikové predpisy;
 • schválený kódex správania sa alebo schválený certifikačný mechanizmus (zahrňujúci právne záväzný a vynútiteľný záväzok uplatnenia príslušných záruky prijatý adresátom mimo EÚ);
 • administratívna dohoda alebo právne záväzné a vynútiteľné znenie prijaté za účelom umožnenia spolupráce medzi verejnými orgánmi.

10. Ako sú vaše údaje chránené?

Spoločnosť AD Tyres zaviedla fyzické, technické, administratívne a organizačné bezpečnostné opatrenia prispôsobené na ochranu vašich údajov pred akýmkoľvek prístupom, použitím, stratou, náhodným zničením, poškodením, útek alebo neoprávnené alebo nezákonné šírenie takýchto údajov.

Napriek neustálemu úsiliu sa spoločnosť AD Tyres nemôže zaviazať zaručiť výsledok z hľadiska vašej bezpečnosti. Údaje a pozývame vás, aby ste nahlásili všetky uvedené problémy, o ktorých by ste mali vedieť.

Ak to chcete urobiť, môžete sa podľa potreby obrátiť na zákaznícky servis, a to buď zaslaním e-mailu na adresu adresa cm (a) adtyre.com buď prostredníctvom prístupného kontaktného formulára tu .

Táto stránka je chránená reCAPTCHA, pravidlami ochrany osobných údajov a Podmienky používania spoločnosti Google.

11. Aké sú vaše práva?

V súlade s platnou legislatívou máte nižšie uvedené práva týkajúce sa vášho dáta

 • právo na prístup k vašim údajom : je to príležitosť, ktorú môžete získať AD Tyres, kópia vašich údajov spracovaných spoločnosťou AD Tyres, ako aj ich základné vlastnosti Spracovanie (Účely, kategórie údajov, príjemcovia, trvanlivosť, vaše práva pokiaľ ide o Údaje, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a prípadne zdroj zberu údajov a existencia automatizovaného rozhodovania na ich základe Data);
 • právo na opravu vašich údajov : toto je možnosť pre vás získať od spoločnosti AD Tyres čo najskôr opravu vašich údajov, ktorá by bola nepresná alebo vzhľadom na účely Spracovania neúplné;
 • právo vymazať vaše údaje : toto je možnosť pre vás získať od spoločnosti AD Tyres čo najskôr vymazanie vašich údajov z jedného z dôvodov nasledujúce:
  1. tieto údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli zozbierané alebo inak upravené;
  2. Zrušujete svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie týchto údajov to pre toto zaobchádzanie neexistuje žiadny iný právny základ;
  3. Za podmienok uvedených nižšie namietate proti spracovaniu týchto údajov ohľadom vaše právo namietať;
  4. Údaje boli spracované nezákonne;
  5. Údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa zákona o Európska únia alebo francúzske právo, ktoré sa na spoločnosť AD Tyres vzťahuje; alebo
  6. Údaje boli zozbierané ako súčasť ponuky služieb spoločnosti informácie určené pre deti.
 • právo namietať proti spracovaniu vašich údajov : toto je možnosť z Odporte spracovaniu vašich údajov vytvorených na základe oprávneného záujmu zo strany AD Tyres (v toto zahŕňa profilovanie na základe tohto odôvodnenia), ak toto zaobchádzanie nie je v skutočnosti opodstatnené AD Tyres z legitímnych a presvedčivých dôvodov, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo pre nájdenie, výkon alebo ochrana zákonných práv Je to tiež možnosť, aby ste namietali proti zaobchádzaniu na účely prospekt (y profilovanie, ak je spojené s takýmto prieskumom) Nakoniec, pokiaľ ide o spracovanie na štatistické účely, je to možnosť namietať také zaobchádzanie z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
 • právo obmedziť spracovanie vašich údajov : toto je možnosť aby ste získali od spoločnosti AD Tyres obmedzenia liečby v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:
  1. počas obdobia potrebného na overenie presnosti údajov v pneumatikách AD, keď Spochybňujete správnosť týchto údajov;
  2. Ste proti vymazaniu údajov z nelegálneho spracovania a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia;
  3. Údaje už nie sú pre spoločnosť AD Tyres užitočné v súvislosti s účelmi spracovania, ale zostať potrebné pre vás v súvislosti s nájdením, uplatňovaním alebo ochranou práv v justície;
  4. na čas potrebný na zistenie, či legitímne dôvody, ktoré sleduje spoločnosť AD Tyres prevládať keď ste proti tomu namietali proti liečbe.
 • právo na prenosnosť vašich údajov : toto je pre vás možnosť získať od spoločnosti AD Tyres komunikáciu vašich údajov poskytnutých spoločnosti AD Tyres v štruktúrovanom formáte, bežne používané a strojovo čitateľné a prenášajú tieto údaje do inej entity (tento prenos je (ak je to technicky možné, prostredníctvom AD Tyres) a kedy hotový používanie automatizovaných procesov je založené na súhlase alebo kontrakte;
 • právo odvolať váš súhlas : je to možnosť, ktorú môžete využiť odvolať svoj súhlas s akýmkoľvek spracovaním vašich údajov, ktoré bolo vykonané na základe vašich údajov predchádzajúci súhlas.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv ste vyzvaní, aby ste sa k nám pripojili podľa potreby

 • zaslaním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • vyplnením prístupného kontaktného formulára tu .

V záujme čo najefektívnejšieho spracovania vašej žiadosti vás spoločnosť AD Tyres vyzýva, aby ste sformulovali túto žiadosť spôsob jasné a podrobné a priložte kópiu vašej identifikačnej karty.

Máte tiež:

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu : to je z Môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, v členskom štáte, v ktorom sa nachádza váš obvyklý pobyt, vaše miesto výkonu práce alebo ak by k porušeniu došlo, ak sa domnievate, že sa vás týka spracovanie údajov predstavuje porušenie zákona.

Aby sa uľahčilo uplatňovanie tohto práva, nájdete v tabuľke pod súradnicami dozorné orgány členských štátov

Členský štátDozorný orgánKontakt
NemeckoBundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Bonn (Nemecko)
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
RakúskoÖsterreichische DatenschutzbehördeHohenstaufengasse 3
1010 Wien (Rakúsko)
Tel. +43 1 531 15 202525 Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
BelgickoKomisia pre ochranu súkromiaRue de la Presse 35
1000 Brusel (Belgicko)
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
Commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
BulharskoKomisia pre ochranu osobných údajov2, prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulharsko) Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
CyprusKomisár pre ochranu osobných údajov1 ulica Iasonos,
1082 Nikózia (Cyprus)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
Commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
ChorvátskoChorvátska agentúra na ochranu osobných údajovMartićeva 14
10000 Záhreb (Chorvátsko)
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr alebo info@azop.hr
http://www.azop.hr
DánskoDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Kodaň K (Dánsko)
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
španielskoAgencia de Protección de DatosC / Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Španielsko)
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
EstónskoEstónsky inšpektorát ochrany údajov (Andmekaitse Inspektsioon)Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estónsko) Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
FínskoÚrad ombudsmana pre ochranu údajovP.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki (Fínsko)
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
FrancúzskoNárodná komisia pre informatiku a slobody - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paríž, Cedex 02 (Francúzsko)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n / a
http://www.cnil.fr
gréckoHelénsky úrad pre ochranu údajovKifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Atény
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
maďarskoMaďarský komisár pre ochranu údajovSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapešť (Maďarsko) Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
ÍrskoKomisár pre ochranu údajovCanal House
Stanica Road

Portarlington Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
TalianskoRučiteľ za protezione dei dati personaliPiazza di Monte Citorio, 121 osôb 00186 Rómovia (Taliansko)
Tel. +39 06 69677 1 Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
LotyšskoInšpektorát stavu údajovRéžia: pani Sign Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga (Lotyšsko)
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
LitvaŠtátna ochrana údajovŽygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litva)
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
LuxemburskoNárodná komisia pre ochranu údajov1, Rock'n'Roll Avenue
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxembursko)
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
MaltaÚrad komisára pre ochranu údajov2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
Commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
HolandskoAutorizujte PersoonsgegevensPrins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag / Haag (Holandsko)
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
PoľskoÚrad generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov - GIODOul. Stawki 2
00-193 Varšava (Poľsko)
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
PortugalskoComissão Nacional of Protecção de Dados - CNPDR. de São. Bento, 148 - 3 ° 1200-821 Lisboa (Portugalsko) Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Česká republikaÚrad pre ochranu osobných údajovUrad pre ochranu osobnich údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 (Česká republika)
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
RumunskoNárodný dozorný úrad pre spracovanie osobných údajovB-dul Magheru 28-30
Sektor 1, BUCUREŞTI (Rumunsko)
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Spojené kráľovstvoKancelária informačného komisáraWater Lane, Wycliffe House Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Spojené kráľovstvo) Tel. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
SlovenskoÚrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republikyHraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovensko)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
SlovinskoInformácie KomisieZaloška 59
1000 Ľubľana (Slovinsko)
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
semišDatainspektionenDrottninggatan 29
5. poschodie
Box 8114 104 Štokholm (Švédsko)
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Ako AD Tyres zhromažďujú údaje pre maloleté?

Produkty, ktoré na svojich stránkach predáva spoločnosť AD Tyres, nie sú určené pre maloletých. Výsledkom je pneumatika AD sa nezaoberá údajmi o maloletých alebo nemôže predpokladať, že údaje o návštevníkoch stránok alebo jej klienti sa priamo alebo nepriamo týkajú maloletých

13. A čo cookies a iné podobné sledovacie technológie?

AD Tyres používa súbory cookie a ďalšie podobné technológie, ktoré sa pravdepodobne zhromaždia niektoré z vašich údajov. Tieto súbory cookie pomáhajú vylepšiť vaše prehliadanie webu, nami poskytovať informácie o fungovaní a kvalite našich stránok a prispievať k ich poskytovaniu z zacielené reklamy.

Spoločnosť AD Tyres zhromažďuje váš predchádzajúci súhlas prostredníctvom bannera na domovskej stránke týchto stránok keď Vaše prvé pripojenie k týmto počítačovým nástrojom. Váš súhlas si opäť vyžiada spoločnosť AD Tyres za rovnakých podmienok na konci obdobia trinástich mesiacov po predchádzajúcom prevzatí spoločnosti súhlas.

AD Tyres Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali ďalšie informácie na stránke "Cookies" na svojej webovej stránke.

14. Niektoré ďalšie prvky na sociálnych sieťach

Táto stránka používa doplnky a ďalšie funkcie sociálnych sietí publikované spoločnosťami tretích strán (napr ex. Facebook atď.).

Ak komunikujete pomocou doplnkov (napr. kliknutím na tlačidlo "Páči sa mi" alebo "Zdieľať"), niektoré vaše údaje (vrátane vašich technických údajov a navigačných údajov) sa budú prenášať a zaznamenané na serveri spoločnosti tretej strany využívajúcej uvažovanú sociálnu sieť. Tieto údaje budú potom táto spoločnosť tretej strany spracuje v súlade s jej podmienkami a nastavením vášho účtu otvorený v rámci tejto sociálnej siete.

Ak nechcete, aby spoločnosť zhromažďujúca údaje prepojila spoločnosť tretej strany prevádzkujúca sociálnu sieť prostredníctvom stránky na váš užívateľský účet otvorený v rámci uvažovanej sociálnej siete musíte vy odpojiť sa od tejto sociálnej siete pred návštevou stránky.

V každom prípade je použitie týchto doplnkov alebo tlačidiel spravované týmito vydavateľmi tretích strán z sociálnych sietí a riadi sa výhradne podmienkami, ktoré vás zaväzujú k sociálnej sieti, ktorej ste členom. Pozývame vás na prečítanie týchto podmienok, ktoré uplatňujú tieto vydavateľské spoločnosti tretích strán. sociálne siete.

15. Niektoré ďalšie prvky geolokácie

AD Tyres využíva údaje o geografickej polohe zhromaždené prostredníctvom vášho prehliadača a / alebo zariadenia, s ktorým vy skontrolujte stránku.

Prístup k týmto údajom vyplýva z nastavenia týchto nástrojov. Spoločnosť AD Tyres vás vyzýva, aby ste si prečítali zásady spoločnosti - dôvernosť (alebo akýkoľvek iný súvisiaci dokument) poskytovateľov týchto nástrojov a / alebo úpravu nastavenie týchto nástrojov pred konzultáciou s webom v prípade, že nechcete mať AD Tyres dojenie vaše geolokačné údaje.

16. Aké sú dôsledky aktivácie externého odkazu

Stránka s pneumatikami AD pravdepodobne ponúka externé hypertextové odkazy, na ktoré vás nasmeruje ostatné webové stránky alebo technologické nástroje. Prístup k tomuto obsahu prostredníctvom aktivácie externého odkazu nie je možný správy potom viac z tejto charty. Vyzývame vás preto, aby ste si prečítali pravidlá, ktoré uplatňuje vydavateľ títo obsah týkajúci sa ochrany vašich údajov. AD Tyres nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za zbierka alebo spracovanie vašich údajov z tohto obsahu.

17. Ako vás budú informovať o zmenách v charte?

AD Tyres sú povinné pravidelne upravovať túto chartu, aby sa zohľadnila najmä legislatívny vývoj v oblasti ochrany vašich údajov.

AD Tyres vás bude informovať o všetkých zmenách alebo aktualizáciách prostredníctvom oznámenia zaslaného dňa tvoj e-mailovú adresu a / alebo zjavné oznámenie na Stránke.

18. Ako nás kontaktovať?

AD Tyres sú vám k dispozícii na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa tejto charty.

Ak nás chcete kontaktovať, môžete sa k nám pripojiť podľa vlastného uváženia:

 • zaslaním e-mailu na adresu: cm (a) adtyre.com
 • vyplnením prístupného kontaktného formulára tu .